Utfordringen

Østfold har et uforløst potensial i å styrke innbyggernes helse

Østfold står som resten av Norge overfor en aldrende befolkning og livsstilsutfordringer i alle aldersgrupper. Også på flere statistikker som omfatter skader og ulykker kommer Østfold dårligere ut når vi sammenligner med andre fylker.

Hvis vi derimot sammenligner med andre deler av verden, vil de aller fleste misunne oss den helsetilstanden vi har i fylket vårt. Befolkningsundersøkelsen “Østfold Helseprofil 2011-2012” viser da også at østfoldingen rapporterer om god eller svært god helse:

  Gjennomsnitt Høyere universitets-utdanning Grunnskole som høyeste fullførte utdanning Yrkesaktive

Arbeidsledig/ trygdet/ sosialhjelpsmottager

Østfold 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1

Omlag 45.000 Østfoldinger ble spurt, 38,3 % svarte

Problemet er at den er svært ujevnt fordelt. Også en rekke andre undersøkelser synliggjør de sosiale ulikhetene i helse i fylket vårt. Dette kan karakteriseres som det største folkehelseproblemet i fylket.

Det store og uforløste potensialet i folkehelsearbeidet, handler særlig om å løfte de befolkningsgruppene som henger etter. Dette er forårsaket av en rekke sammensatte forklaringer. I bunn og grunn handler det om at vi har organisert samfunnet vårt på en måte som slår urettferdig ut for store grupper av mennesker.