Metoder for medvirkning og kartlegging i lokalsamfunnsarbeidet

I forbindelse med prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn» skal det arrangeres metodekurs for deltagende kommuner. Metoden heter ABCD og kurset ledes av Cormac Russell som er ekspert på området.

Hva er ABCD?
ABCD kommer av det engelske Asset-Based Community Development og oversettes gjerne til ABCD-metoden. Den ble utviklet av professorene John McKnight og Jody Kretzmann i Chicago, som i 1996 stiftet Asset-Based Community Development Institute ved Northwestern University.

Instituttet beskriver ABCD som en strategi for bærekraftig lokaldrevet samfunnsutvikling. Hovedtrekkene består i å identifisere og mobilisere allerede eksisterende, ofte underkjente, lokale ressurser og ta de i bruk på nye måter. Lokalbefolkningen skal involveres gjennom hele prosessen og fokuset ligger på lokalsamfunnets styrker, heller enn negative aspekter og utfordringer.

Instituttet har en egen hjemmeside, hvor man blant annet kan finne forskning som er relatert til ABCD og informasjon om partnere som er med i både amerikanske og internasjonale ABCD-nettverk.

ABCD-metoden og «Helsefremmende Lokalsamfunn»
Et av målene for prosjektet «Helsefremmende Lokalsamfunn» er å fremskaffe kvalitative data om faktorer i nærmiljøet som kan ha positiv eller negativ innvirkning på folkehelse, trivsel og livskvalitet, samt å prøve ut ulike metoder for medvirkning fra lokalbefolkningen og frivilligheten, for å sikre at de tar ansvar for nærmiljøet i årene etter mobiliseringsprosessen. Metoden vil kunne bidra til å imøtekomme Folkehelselovens § 5 c, som prosjektet skal forankres i: «Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.»

Innbyggernes involvering er avgjørende for å innhente kvalitative data om lokale faktorer som påvirker folkehelsa. De sitter på verdifull kunnskap om sitt nærmiljø.

ABCD-metoden legger til rette for brukermedvirkning, blant annet ved å ta utgangspunkt i spørsmål som «Hva er det lokalsamfunnet kan best?». Ved å involvere innbyggerne i besvarelsen, sikter metoden på å skape sunnere, tryggere, mer velfungerende og inkluderende lokalsamfunn.

Danske erfaringer
Metodekurset har fått gode tilbakemeldinger i Danmark. Den danske organisasjonen Boligsocialnet arrangerte ABCD-kurset for boligsosiale medarbeidere fra de almene boligforeningene tidligere i 2016. De boligsosiale medarbeiderne som deltok jobber hovedsakelig med utvikling og «community building» i utsatte boligområder. Kathrine Nyboe fra Boligsocialnet kan varmt anbefale andre som jobber med medvirkning og utvikling i lokalområder å delta.

For et eksempel på ABCD-metoden i praksis, kan man lese om byfornyelsesprogrammet «Byen i Balance» i Vejle Kommune. Et av prosjektets innsatsområder var å «utvikle og teste nye metoder i det boligsosiale arbeide», herunder ABCD-metoden. Én erfaring de gjorde seg var at det er ressurskrevende å finne ressurser – men at det er verdt det! Les mer om prosjektgruppens erfaringer i prosjektrapporten.