Høgskolen i Østfold i en positiv folkehelseutvikling

Evalueringen av Østfoldhelsa tyder på at øvrige partnere er mer fornøyde med Høgskolen i Østfold nå enn hva de var i 2010. – Dette samsvarer med hva vi opplever i praksis. Høgskolen er blitt en veldig god partner for folkehelsearbeidet i Østfold. Det sier nestleder i Østfoldhelsa og ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrække. 

Det var særlig på spørsmålet om hvordan respondentene vurderte grad av tillit til de ulike partnerne i Østfoldhelsa at høgskolen scoret dårlig i 2010. 

– Den gang var høgskolen en av de organisasjonene som hadde minst tillit blant øvrige partnere. Bare hver fjerde respondent uttrykte stor grad av tillit til dem, sier hun. 


Foto: Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad og nestleder i Østfoldhelsa

Spørsmålet ble ikke gjentatt i 2018, men derimot ble deltagerne spurt om hvordan de ulike partnerne ivaretok sine forpliktelser i partnerskapet. Her scoret Høgskolen i Østfold best etter fylkeskommunen og sekretariatet for Østfoldhelsa. 

– Evalueringen har metodiske svakheter, men vi tror likevel at dette funnet har rot i virkeligheten. Vi ser med det blotte øye at Høgskolen i Østfold er en langt viktigere partner i Østfoldhelsa nå enn før. En viktig grunn til den positive utviklingen er noen enkeltpersoner i høgskolen som har tatt et stort ansvar for å videreutvikle folkehelsearbeidet, sier Solbrække.   


 
Foto: NMBU og Høgskolen i Østfold samarbeider med Verdens Helseorganisasjon Europa sitt Venezia-kontor, som følge av partnerskapet om Østfoldhelsa. Høsten 2017 besøkte tre av høgskolens sine nøkkelpersoner Arve Negaard (til høyre), Jo Ese og Camilla Ihlebæk kontoret. Det resulterte i et forskningsopphold for Ihlebæk hos Verdens Helseorganisasjon som pågår i disse dager. Hun har sitt ordinære arbeidsforhold ved NMBU, men er også professor II på Høgskolen i Østfold.

Eksempler på folkehelsearbeid i Østfoldhelsa i 2018 og 2019, der høgskolen har spilt en viktig rolle: 

 1. I oppfølgingen av prosjektet «Helsefremmende lokalsamfunn» er Høgskolen i Østfold ansvarlig for følgeforskning, deriblant gjennom en treårig forskerstilling som er blitt til gjennom et spleiselag. Helsedirektoratet har også bidratt økonomisk. 
   
 2. Høgskolen i Østfold deltar i Bynettverket i Østfold, som arbeider for å håndtere levekårsutfordringer. Høgskolen i Østfold igangsetter et deltidsstudium i  folkehelse og byutvikling høsten 2019. 
   
 3. Det samarbeides om hvordan Østfold-samfunnet i fellesskap kan håndtere samfunnsfloker. Det ble gjennomført et tre dager-seminar om dette for folkehelsekoordinatorer og kommunale toppledere høsten 2018 med 50 deltagere. 
   
 4. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom NMBU, Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold om forskning innen folkehelsefeltet. De to partene samarbeider nå om forskning på europeiske folkehelsepartnerskap mellom regioner og akademiske institusjoner sammen med Verdens Helseorganisasjon. Resultatene presenteres første halvår 2019. Det samarbeides også om forskning på tematikken «skoler som nærmiljøarenaer»: To masterstudenter ved NMBU har deriblant studert Alvimhaugen barneskole.
   
 5. Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold samarbeider om forskning på inntektssystemet og hvordan dette indirekte innvirker på sosialt betingede helseforskjeller. Østfoldrådet har anmodet Høgskolen i Østfold om å prioritere dette videre.  
   
 6. I samarbeid med NAV Østfold, er det etablert et forskningsprogram som ved hjelp av masterstudenter utreder ulike perspektiver knyttet til problemstillinger relatert til folkehelse og arbeidsliv. Så langt er syv masteroppgaver under produksjon eller ferdigstilt. 
   
 7. Høgskolen i Østfold, leder et fagråd på sosiale ulikheter i helse der Østfold fylkeskommune er sekretariat. Dette gir blant annet råd til kommunalt folkehelsearbeid. 
   
 8. Høgskolen i Østfold koordinerte og ledet en prosess der det ble foretatt en helsekonsekvensutredning av forslaget til fylkesplanens samfunnsdel. 
   
 9. Østfold har mottatt 35 millioner kroner fra Helsedirektoratet til et nytt folkehelseprogram om rus og psykisk helse. Deler av dette brukes på en støttefunksjon i forhold til kompetanseutvikling, rådgivning og evaluering ved hjelp av forsker Trond Heitmann. Han følger programmet i fire år i 25 %.  Høgskolen er i dette programmet også involvert gjennom annen forskning, prosjektutvikling og rådgivning. 
   
 10. Østfold fylkeskommune jobber i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB med helsefremmende skoler i prosjekt RØRE. Det er sentralt for prosjektet å kunne samarbeide med Høgskolen i Østfold om poenggivende kurs, kortere kurs og enkelttiltak i prosjektperioden 2017 – 2020. Høgskolen i Østfold forsker på prosjektet gjennom følgeevaluering. 
   
 11. Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold samarbeider om helsefremmende barnehager og grunnskoler. Ressurser fra Høgskolen deltar med fagkompetanse knyttet til aktiv læring, bevegelsesglede i natur og mobilisering for folkehelsearbeid i barnehage og skole, inneværende skoleår.  

 12. Høgskolen i Østfold evaluerte Østfoldhelsa for perioden 2011-2018. 
   
 13. På bestilling fra Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune samarbeider Høgskolen i Østfold og OsloMet om en kunnskapsoppsummering om erfaringer med områdeløft i norske kommuner.  
   
 14. Høgskolen i Østfold er en sentral bidragsyter ved konferanser i regi av Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa hvor de bidrar til å heve den faglige kvaliteten.    
   
 15. Høgskolen har utviklet og gjennomført et kurs (15 studiepoeng) om interessebasert kroppsøving. En viktig målgruppe er kroppsøvingslærere og oppæringen er ment å bidra til at flere elever skal bli mer fornøyd med kroppsøvingsundervisningen sin. 21 av 23 har fullført og bestått. 
   
 16. Fylkeskommunens planseksjon har støttet Østfold-museene med 150.000 kroner til et forprosjekt kalt «Hvordan blir man noe?». Høgskolen er en sentral samarbeidspartner. Prosjektet tar utgangspunkt i at Østfold har en høyere andel unge mennesker som faller ut av skole og arbeidsliv enn andre fylker. Med utgangspunkt i denne situasjonen ønsker museene å starte opp et tiårig dokumentasjons-, forsknings- og formidlingsprosjekt. De vil følge en gruppe ungdommer over ti år og dokumentere og formidle deres opplevelser ved de veiskillene som former dem i valget av deres fremtidige arbeidsliv. Dette er et omfattende prosjekt som krever god forberedelse og planlegging, og det jobbes for å sikre finansiering av hovedprosjektet.
   
 17. I 2019 skal Høgskolen i Østfold lage en utredning om befolkningsutvikling og boligmasse i Østfold, og hvordan dette påvirker folkehelsen. Utredningen er en oppfølging av både fylkesplanarbeidet i Østfold fylkeskommune og Bynettverket i Østfold, og vil gi verdifull kunnskap om forhold i Østfold inn i planarbeidet for Viken.
   
 18. Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, fylkeskommunen og Østfoldrådet har flere samarbeidstiltak relatert til nasjonalt påvirkningsarbeid.