Folkehelseprofil for Østfold 2016

22. juni presenteres folkehelseprofilen for fylkestinget.

 

Fylkeshelseprofilen for Østfold viser at vi i fylket har utfordringer når det gjelder både levekår og helse. For eksempel har Østfold flere unge arbeidsledige enn landssnittet og en høyere andel unge som mottar uføreytelser. På noen områder viser også profilen at Østfold kommer bedre ut enn landsnivået, dette gjelder for eksempel god drikkevannsforsyning og trivsel på skolen blant 10 klassinger.

Årets folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet for fylkene inneholder flere nye statistikkilder og supplerer folkehelseprofilene for kommunene. Helseprofilene fra Folkehelseinstituttet er en del av arbeidet med å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og positive og negative påvirkningsfaktorer.

Les den regionale folkehelseoversikten for Østfold her

Les mer om Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Østfold her