FAKTA: Health and social well-being in the Baltic Sea Region (HEPRO)

Østfold fylkeskommune var prosjektleder for WHO-prosjektet HEPRO. Du kan lese mer om prosjektet her: www.heproforum.net

Bakgrunn for prosjektet: Europeiske land står overfor mange lignende helseutfordringer, som best kan løses gjennom et godt forebyggende og helsefremmende arbeid. Forutsetningene for å lykkes i folkehelsearbeidet øker når en rekke ulike krefter og kompetansemiljøer går sammen for å løse problemene man står overfor.

Tidsramme: Prosjektet varte fra høsten 2005 og ut 2007.

Kostnader: Prosjektet HEPRO var kostnadsberegnet å  15 millioner kroner. Prosjektet ble støttet av EU-programmet INTERREG III B.

Deltagere og forankring: HEPRO  kom i stand etter initiativ fra Folkehelseprogrammet i Østfold fylkeskommune og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner. Østfold fylkeskommune ledet prosjektet, som var forankret i WHOs nettverk av ”Healthy Cities”.

Følgende 32 partnere deltok fra åtte land:

Norge: Vestvågøy, Odda, Brønnøy, Bodø, Sandnes, Kristiansand, Oppegård, Melhus, Våler, Spydeberg, Østfold fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner.

Sverige: Universitetet i Lund

Danmark: Holbæk, Vejle, Nordborg, Nord Jyllands amt, Healthy Cities-nettverket og Sundhedsstyrelsen.

Finland: The Baltic Region Healthy Cities Association (Turku)

Estland: Helsedepartementet (National Institute for Health Development)

Latvia: District of Cesis, District of Saldus, Jurmala.

Litauen: Lytus

Polen: Olsztyn, Lodz, Poznan, Poddebice, Warzawa, The Polish Healthy Cities Association.

Prosjektets formål: For å iverksette forebyggende og helsefremmende tiltak som gir effekt er det viktig med et kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Dette fordrer et godt datagrunnlag som gir korrekt informasjon om befolkningens helsetilstand. Prosjektet tar sikte på å bedre beslutningsgrunnlaget for politikere, slik at de kan fatte best mulig vedtak.

HEPRO skal medvirke til at folkehelse settes på den politiske dagsorden som et viktig anliggende regionalt og lokalt i Østersjøregionen.

Det skal gjøres bl.a. ved å:

  1. Utvikle en verktøykasse til bruk i helseplanlegging.
  2. Et viktig element i verktøykassen vil være å gjennomføre en befolkningsundersøkelse. Det skal testes ut et spørreskjema som kan brukes over hele Europa og som egner seg for å beskrive helsetilstanden regionalt og lokalt. Resultatene skal danne grunnlag for prioriteringer i helseplanleggingen og støtte opp under demokratiske prosesser.
  3. HEPRO vil tilrettelegge opplæringsprogrammer i bruken av verktøykassen på tvers av landegrensene. Prosjektet skal også følge opp og formidle funn og aktiviteter som følger av utviklingsarbeidet.

Oppfølging i Østfold: I Østfold vil det bli satt særskilt fokus på hvordan helsepersonell på en bedre måte kan involveres i samfunnsplanleggingen. Det tas sikte på å bedre plan- og prosesskompetansen til kommunene generelt og helsepersonell spesielt. Det vil også bli gjort forsøk på utvikle et systematisk folkehelsearbeid på skoler gjennom bruk av metoden ”kommunikativ planlegging”.