Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er et prosjekt i regi av Østfold idrettskrets som er en av Østfoldhelsas partnere. Idrettskretsen bidrar på denne måten til at mennesker, som står utenfor arbeidslivet, gis mulighet til å delta i et aktivitetsmiljø.

Her er det den enkeltes mestring og iboende krefter som står i fokus. Ved gradvis å
ta tak i egne ressurser, kan deltagerne forebygge tap av funksjon, fremme sin helse og igjen kunne fungere aktivt i samfunnslivet.

Aktiv på dagtid tilbyr daglig og allsidig fysisk aktivitet. Tilbudet er tilrettelagt for mennesker med ulike fysiske og psykiske problemer. Dette er et ”lavterskeltilbud”, hvor man kan delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller problemer.

Betingelsen er at deltagerne har et funksjonsnivå som gjør dem i stand til å forstå og følge bestemte trivselsregler, samt at de selv ønsker et visst utbytte av trening og samvær med andre mennesker.

Alle som er mellom 18 og 67 år. Forutsetningen er at man står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, eller arbeider i en IA- bedrift.

Sentrale begreper knyttet til prosjektet er:

  • Spennende og utfordrende opplevelser
  • Enkle, lystbetonte og morsomme aktiviteter
  • Glede, trivsel og trygghet
  • Positive mestringsopplevelser
  • Overskudd
  • Opplevelse av å delta i noe meningsfullt
  • Sosialt nettverk, fellesskap og samhandling

På spørsmål om hva slags type aktiviteter opplegget omfatter, svarer fagkonsulent André Hansen fra Østfold Idrettskrets:

–Våre aktiviteter er for personer som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet.. Har du vært passiv over en lengre periode, har vi varierte aktiviteter som skal bidra til at alle kan finne noe de ønsker å holde på med. Her finner du aktiviteter i vann, på land, på sykkelen, i skogen, dans, meditasjon, i sal og bl.a golf.
Hensikten er å forebygge sykdommer og dårlig helse, motvirke ensomhet og bidra til at mennesker kommer tilbake i arbeidslivet. Hansen forteller videre at antall deltagere har økt fra 600 i 2008 til 2050 i 2010.

Aktiv på dagtid er et sektorovergripende samarbeidsprosjekt mellom Østfold Idrettskrets, Norges Idrettsforbund, NAV Østfold, Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa og kommunene Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Våler, Marker, Askim, Eidsberg, Spydeberg, Rakkestad, Hvaler, Halden, Skiptvet og Rygge.

Om vilkår for deltagelse sier Hansen videre:

–For de som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet betaler en 250,- for å delta i aktivitetene et helt kalenderår. De som benytter tilbudet i sitt HMS arbeid, kan søke NAVs arbeidslivssenter Østfold (IA rådgiver) om tilretteleggingstilskudd til dekking av kostnaden for treningskort for ansatte.

Tilbud om deltagelse formidles gjennom offentlige kontorer: NAV, hjemmetjenesten, legesentre. For mer informasjon oppsøk nettsiden www.idrett.no/krets/ostfold/aktivpadagtid/