Siden høsten 2014 har Østfold arbeidet med helsekonsekvensvurderinger av politiske saker.

I mars 2014 inviterte Helsedirektoratet landets fylker til et samarbeid om å utvikle erfaringer på områdene helseoversikt, helse i plan og helsekonsekvensutredninger. Dette var et ledd i arbeidet med å implementere folkehelseloven fra 2012. Østfold fylkeskommune ble tildelt rollen som erfaringsfylke for å utvikle og teste ut helsekonsekvensvurderinger i politisk saksbehandling.
Nå foreligger resultatene fra arbeidet.

Helsekonsekvensvurderinger er en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan brukes til å vurdere en politikk, strategi, program eller prosjekt i forhold til potensielle konsekvenser for helsen i en befolkning, og fordelingen av disse virkningene i befolkningen. Helsekonsekvensvurderinger er dermed et virkemiddel for å ivareta helsehensyn i alle sektorer og er et ledd i arbeidet med å utjevne sosial ulikhet i helse.

Alle kommunene i Østfold ble invitert til å delta i prosjektet og fem kommuner ønsket å delta; Fredrikstad, Råde, Moss, Trøgstad og Våler. Forskere fra Høgskolen i Østfold har følgeevaluert prosjektet.

Resultater fra prosjektet er presentert i en sluttrapport fra Østfold fylkeskommune. I tillegg har hver kommune skrevet en egen prosjektrapport. Rapportene beskriver erfaringer og lærdommer fra prosjektet, samt forslag til prosedyrer, metoder og verktøy som kan være til hjelp i implementering og gjennomføring av helsekonsekvensvurderinger. Høgskolen i Østfold har utarbeidet tre rapporter fra prosjektet; en erfaringsoppsummering, en kunnskapsoppsummering og en følgeevalueringsrapport.

Her finner du lenker til alle prosjektrapportene og sluttproduktene fra prosjektet:

Sluttrapport fra Østfold fylkeskommune
Flytskjema
Veileder til saksbehandlerverktøy
Saksbehandlerverktøy
Rapport fra Moss kommune
Rapport fra Råde kommune
Rapport fra Trøgstad kommune
Rapport fra Våler kommune
Rapport fra Fredrikstad kommune
Helsekonsekvensutredning av ‘Grytidlig innsats’, Fredrikstad kommune
Erfaringsoppsummering fra Høgskolen i Østfold
Kunnskapsoppsummering fra Høgskolen i Østfold
Følgeevalueringsrapport fra Høgskolen i Østfold