Vil gjøre ”gymtimen” til en positiv opplevelse

-    Det er ufordrende for skoler å gi elever så mye fysisk aktivitet som de behøver i skoletiden. En alternativ strategi er at skolene motiverer elevene til å bli aktive etter skoletiden. Da må vi sikre at kroppsøvingsfaget blir en positiv opplevelse for alle.

Det sier styreleder i Østfoldhelsa og leder av opplærings-, kultur og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune, Inger-Christin Torp, som en kommentar til at Utdanningsdirektoratet nå har sendt ut en høring hvor de anbefaler endringer i bestemmelser om kroppsøvingsfaget. Fra nasjonalt hold foreslås det blant annet at elevenes innsats igjen skal ha betydning for karaktersettingen.

Østfold-erfaringer kan ha overføringsverdi

Torp mener det er gjort erfaringer i Østfold som også skoler i andre deler av landet kan ha glede av. Hun viser til prosjektet Helsefremmende skoler som gjør nye grep i kroppsøvingstimene for å motivere alle elevene til å bli mer positive til kroppsøvingsfaget og bevege seg mer etter skoledagen.

–Helsedirektoratet anbefaler at barn bør være i fysisk aktivitet minst en time hver dag, og mange skoler opplever det som utfordrende å bidra til dette i praksis. På Kalnes videregående skole har vi derfor det siste året prøvd ut et ny modell. Vi lar elevene få velge om de vil ha kroppsøving som er innrettet idrettslig og konkurransepreget, eller om de vil at timene skal ha fokus på helse og bevegelsesglede, sier Torp.

Vil gi elevene et godt forhold til kroppen sin
Bakgrunnen for forsøket på Kalnes, er deres oppfatning om at kroppsøvingsfaget for en stor del av elevmassen står i fare for å bli for konkurransepreget og prestasjonsorientert. Folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune har derfor arbeidet for å gi elevene et tilbud hvor de kan velge en mindre prestasjonsorientert og mer fysisk aktiv kroppsøvingstime, uten at det skal få negative konsekvenser i karaktersettingen. Dette bygger blant annet på en filosofi at fordi elevmassen er en uensartet gruppe, så må de også gis valgmuligheter i forhold til hvordan de ønsker å utøve fysisk aktivitet.

–Satt på spissen blir mange elever vurdert etter hvor fort de kan løpe og hvor mange baller de kan trikse. Og hvis du gjør en dårlig figur, blir det fort veldig synlig for de andre elevene. I stedet for at elevene får et godt forhold til kroppen sin og det å være fysisk aktiv, risikerer vi at det motsatte skjer, sier utdanningsleder på Kalnes Solveig Dahle.

Gode tilbakemeldinger fra elever
Tilbakemeldingen fra elevene har så langt vært veldig gode i forsøksprosjektet på Kalnes. De aller fleste elevene som har vært involvert i forsøket har foretrukket gymtimer med fokus på helse og bevegelsesglede.

–Nå gjør vi først noen forsøk for å se hvordan grepene slår ut, så vil vi siden foreta en mer grundig evaluering hvor vi også vil vurdere om Kalnes-modellen kan brukes på flere av våre videregående skoler, sier Torp.

Hun mener at de utfordringene fylkeskommunene har på videregående skoler er like aktuelle for grunnskolene.

Sammenheng mellom drop out og kroppsøvingsfaget
Skolene i Østfold ser også en sammenheng mellom de som dropper ut og de som gjør det dårlig i gym.
–Når vi mottar elever fra ungdomsskolene har mange allerede et anstrengt forhold til kroppsøvingsfaget. Trolig har de fått dårlige opplevelser gjennom flere år. Hvis vårt forsøk blir vellykket ligger det godt til rette for å prøve noe tilsvarende i grunnskolen, sier Torp.

Les mer om prosjektet Bevegelsesglede her
Les fakta om kroppsøvingsfaget her
Les høringsbrevet fra Utdanningsdirektoratet her