Vest-Agder råd for folkehelse

Rådgiver Kjetil Drangsholt oppsummerte i sitt innlegg erfaringer etter seks års arbeid i Vest-Agder råd for folkehelse. Rådets oppgaver består i å holde seg orientert og å utarbeide rapporter om folkehelsearbeid, samt å peke på problemstillinger som bør utredes nærmere. I tillegg kommer medvirkning for å etablere faglige nettverk for å bedre forutsetningene for folkehelsearbeid.

Rådet arbeider for øvrig gjennom konkrete
programmer, prosjekter og tiltak. Drangsholt nevnte flere eksempler fra
Vest-Agder, blant annet reduksjon i foreskriving av vanedannende
legemidler, forebygging av psykiske lidelser hos ungdom i videregående
skole, trim for seniorer og FYSAK i Vest- Agder. Han presiserte
viktigheten av slike lavterskeltilbud.

Drangsholt gikk deretter
videre til folkehelseprogrammene i fylkesplanen 2004- 2008. Disse er
sosiale ulikheter og helse, ungdomshelse, arbeidshelse, FYSAK, ungdom
og alkohol, røykereduksjon og helsekonsekvensvurderinger. Han
understreket at ungdommens økende alkoholkonsum er et svært alvorlig
problem i Vest-Agder som i resten av landet, og at dødeligheten som
følge av lungekreft dessverre er svært høy i fylket. Begge er problemer
de vil arbeide aktivt for å forebygge.

Det var særlig tre
punkter Drangsholt fremhevet som positive for rådet for folkehelse. Det
var den politiske forankringen i fylkestinget, den administrative
forankringen i fylkeskommunen og den faglige forankringen hos
fylkesmannen. Til sammen oppsummerte han dermed fylkeskommunens
nøkkelrolle i folkehelsearbeidet. Samtidig innrømmet han at det var rom
for forbedring, da særlig i forhold til kommunal forankring,
partnerskapskvalitetene, prosesskvalitetene og ansvarsavklaring mellom
fylkeskommunen og fylkesmannen som rådgivningsorgan og pådrivningsorgan.

Foto: Ole Henrik Storeheier