Ungdom stumper røyken

I 2002 satte daværende helseminister Dagfinn Høybråten seg som mål å halvere antallet ungdomsrøykere i løpet av fem år. En fersk undersøkelse gjennomført av Folkehelseprogrammet i Østfold viser at fylket sannsynligvis har nådd målsettingen som det første i Norge.

Les omtale i Halden Arbeiderblad
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale på hjemmesidene til NRK Østfold
Les omtale i Fredriksstad Blad

Samtidig viser undersøkelsen en nedgang i andelen dagligligrøykere i Østfold på åtte prosent siden 1997!

Da
Høybråten lanserte sin målsetting var det 28 % dagligrøykere blant
norsk ungdom. I mai og juni i år spurte Folkehelseprogrammet i Østfold
8 500 østfoldinger om sine røykevaner i forbindelse med undersøkelsen
?Østfoldhelsa 2004?. Resultatene viser at 14 % av ungdommen og 21 % av
befolkningen i sin helhet var dagligrøykere. (De siste tallene på
landsbasis (2003) viser at 26 % av befolkningen og 23 % av ungdommen
røyker hver dag).

I 1997 gjennomførte Folkehelseprogrammet i Østfold en tilsvarende undersøkelse.


Vi så den gang at Østfold hadde ti prosent flere røykere enn våre
naboregioner i Sverige. Vi bestemte oss derfor for å motivere kommunene
til å arbeide tobakksforebyggende overfor innbyggerne, og flere har
satt saken på dagsorden. Det er bl.a. gjort en god innsats med
tobakksforebyggende arbeid på ungdomsskolene. I tillegg oppmuntrer
flere kommuner sine pasienter og brukere til å slutte gjennom
fastlegene og helsestasjonene, sier Holm Sælid.

Også fylkeskommunens folkehelseprogram har arbeidet aktivt med tobakksforebygging og røykeslutt.


Undersøkelsen i 1997 viste at 60 % av røykerne ønsket å slutte. Vi
valgte derfor å forsøke å hjelpe de som ville stumpe røyken ved at vi
gjorde røykesluttkurs lett tilgjengelig. Så snart minst åtte personer i
et område nå viser interesse for røykesluttkurs holder vi det i
nærheten av der de bor. Vi er det eneste fylket som tilbakebetaler
kursavgiften til de som fortsatt er røykfrie etter et halvt år. I
tillegg satser vi nærmere en million kroner på prosjektet ?Røykfri?, og
vi har som det eneste fylket i Norge opprettet et helse- og
miljøeventyr for barn og ungdom. Dette senteret vil fra nyåret arbeide
med tobakksforebygging overfor barn og ungdom, og det er et gratis
tilbud til alle skolene i Østfold. Vi har også vært veldig offensive
overfor media for å motivere innbyggerne til å gi seg med å røyke, sier
Holm Sælid.

Holm Sælid påpeker at foruten Folkehelseprogrammet i Østfold er det mange som skal æres for de gode resultatene som er oppnådd.


Staten har vært en viktig støttespiller i dette arbeidet.
Tobakksavdelingen i Sosial- og helsedirektoratet gjør en veldig god
jobb og hjelper oss med verktøy som vi kan bruke lokalt. Når nasjonale,
regionale og lokale krefter drar i samme retning øker sannsynligheten
for å lykkes i det forebyggende arbeidet. Østfold har i mange år vært
kjent som et av de verste røykefylkene i landet, men den tid er nå
forbi, fastslår Holm Sælid.