Statlige stimuleringsmidler til kommunene som deltar i Folkehelseprogrammet?

Østfold vil søke om å bli et av fem fylker i Norge som skal prøve ut partnerskap som strategi i folkehelsearbeidet. Sosial- og helsedirektoratet har satt av ti millioner kroner som skal fordeles i 2004 til regionene som velges ut. Skulle Østfold bli valgt, vil mesteparten av den eventuelle bevilgningen gå til kommunene som er med i Folkehelseprogrammet. Andre kommuner vil i så fall falle utenfor støtteordningen.

Folkehelseprogrammet i Østfold er et partnerskap
som består av Østfold fylkeskommune, og kommunene Aremark, Askim,
Eidsberg, Hobøl, Fredrikstad, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad og Våler.
Programmet er så langt det eneste i Norge som har organisert
folkehelsearbeidet som et partnerskap.

– Vi har godt håp om at
Østfold kan bli et av de utvalgte fylkene, fordi vi har kommet langt i
å organisere folkehelsearbeidet vårt slik som direktoratet anbefaler,
sier programmets leder Arvid Wangberg.

Utlysningsbrev fra Sosial- og helsedirektoratet
Sosial-
og helsedirektoratet har nylig kommet med en utlysning av
tilskuddsmidler til partnerskap i folkehelsearbeidet. Wangberg tror
utlysningsbrevet fra direktoratet vil stimulere til bredere deltagelse
i folkehelsearbeidet i Østfold.

– Det er klart at kommunene som
ikke er med i Folkehelseprogrammet heller ikke vil motta tilskudd
gjennom denne ordningen. Det disse kommunene også må være klar over, er
at Sosial- og helsedirektoratet fra 2005 også vurderer å overføre andre
stimuleringsmidler til de regionale partnerskapene som nå etableres,
sier Wangberg.

Invitert nye kommuner
Folkehelseprogrammet
inviterte så sent som i oktober 2003 alle kommunene i Østfold til å
delta. Wangberg håper at flere Østfold-kommuner vil vise interesse for
å delta i Folkehelseprogrammet i løpet av året.

– Partnerskap er
en strategi som er ment å styrke lokaldemokratiet. Men det forutsetter
at kommunene blir med i arbeidet. Vi håper derfor at flere enn ni av
fylkets 18 kommuner blir med i Folkehelseprogrammet, sier han.