Gir millioner for å styrke psykisk helse

Over åtte millioner kroner ligger i potten når fylkeskommunen vil ha inn søknader om å styrke befolkningens psykiske helse.

Østfold er ett av fem fylker som deltar i det nasjonale folkehelseprogrammet med fokus på psykisk helse og rusforebygging. Det medførte et statlig tilskudd på 35 millioner kroner som kommunene kan søke fra. Søknadsfrist er 6. april. For mer informasjon om utlysningen og søknadskriterier, kontakt Ylva K. Lohne på ylvakl@ostfoldfk.no

Barn og unge er målgruppe
Helsedirektoratets satsing går over ti år, i nært samarbeid med KS. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. Utjevning av sosiale forskjeller og fremming av livskvalitet er en sentral ambisjon i satsingen.

Delte ut over 24 millioner
Da fylkeskommunen fordelte midler sent i fjor, ble det totalt bevilget over 24 millioner kroner til følgende 11 prosjekter i syv kommuner:

Trygt nærmiljø
og  trygg ungdom i Trøgstad
Biblioteket er tenkt å bli en ny møteplass for barn og unge i bygda. Skal også skape et godt miljø hvor ungdom kan møtes. Ulike former for aktiviteter som ungdommene er med på å utforme.
Kjennskap i Hobøl Målgruppen er elever på 8. trinn. Ulike nøkkelpersoner i kommunen på en tverrfaglig prosjektgruppe, skal skape et tilbud sammen med ungdommene på skolen, utenfor skoletiden. Medvirkning fra ungdommene er planlagt.
Robust ungdom i Askim Målgruppen er alle elever i 9 og 10 klasse. Tiltaket er undervisning i psykisk helse med fokus på samarbeidsleker, samtaler og positive faktorer. Ledes av en psykolog.
Livsmestring i skolen i Rakkestad Tiltaket er livsmestring som fag i 7. og 8. klasse i Rakkestad der alle lærere underviser.
ABCD for barn og ungdom i Fredrikstad Målgruppe er barn og unge i en bydel i Fredrikstad. Tiltaket er å utvikle medvirkningsprosesser med utgangspunkt i lokalsamfunnets ressurser, for og med barn og unge. ABCD-metodikken (Asset Based Community Development) legges til grunn.
Fritidsprosjekt
i Fredrikstad
Tiltaket er å finne metoder for hvordan kommunen, annen offentlig forvaltning, frivillige/ideelle aktører og det øvrige sivilsamfunnet kan samarbeide om å sørge for at alle barn og unge i Fredrikstad har en fritidsaktivitet.
Trygge, tydelige og mestrende foreldre i Fredrikstad Tilbud om universelt foreldrestøttende tiltak som strekker seg gjennom hele oppveksten. Tiltaket vil deriblant ta for seg både grunnleggende foreldreferdigheter.
Folkehelsesøster i Hvaler Målgruppe barn i alderen 0-9 år. Tiltaket er ekstra innsats fra en koordinator som skal lette overganger for barn i alderen 0-9 år. Skal få til bedre samhandling mellom tjenester og institusjoner.
Trygge voksne – robuste barn i Eidsberg Målgruppen er barn i barnehage i alderen 2-4 år. Tiltaket er mer helhetlig tjenestetilbud og oppfølging av barn fra fødsel til skolestart. Tettere samarbeid mlm. barnehage og helsestasjonene og familiesenteret. To-års konsultasjon i barnehager er ett eksempel på flere tiltak som skal prøves ut
Mestring og mening på Fredrik II Målgruppen er alle elever på en videregående skole i Fredrikstad. Tiltaket er et aksjonsforsknings-prosjekt med mål om å styrke VGS som arena for universelle tiltak for å fremme unges psykiske helse. Alle skolens aktører får mulighet til å skrive brev til forskerne med tanker om hva som fremmer og hemmer god psykisk helse i skolen. Deretter utformes tiltak.
Mestringskurs for ungdom Målgruppen er alle elever på de videregående skolene i Østfold. Tiltaket er å heve kompetansen til lærerne gjennom kursing av alle lærere i VGS i fylket og som deretter skal gi 10 dobbelttimer med undervisning i livsmestring for elever på alle videregående skoler.