Presenterer internasjonal SWOT

I dag presenterer Folkehelseprogrammets prosjekt HEPRO en SWOT analyse som viser status på folkehelsearbeidet i 6 europeiske land.

Det er på partnerskapsmøtet i Alytus i Litauen at
analysen blir presentert. Studiet er et bidrag i å sammenligne
folkehelsearbeidet mellom landene i Østersjøregionen.


Det er viktig at hver partner får en oversikt over hvor de står i dag
før de kan avgjøre i hvilken retning de skal gå i fremtiden. Vi har
derfor gjennomført brede SWOT analyser i 6 land, hvor partnerne
reflekterer rundt forhold som for eksempel politisk og administrativ
forankring, kompetanse og plankvalitet, sier prosjektkoordinator, Tiina
Keinanen (bildet).

SWOT analysen vil etablere en plattform som
vil være et utgangspunkt for videre handling, sammen med
helseundersøkelsene som også skal gjennomføres i løpet av høsten.


I løpet av året vil vi legge stor vekt på kompetanseoppbygging. Dette
vil skje på forskjellige måter. Blant annet vil vi belyse spesielle
temaer på ulike seminarer, dernest vil partnerne besøke hverandre for å
lære av hverandre. På denne bakgrunn vil vi gjennomføre forebyggende og
helsefremmende prosjekter av mindre omfang, sier Keinanen.

SWOT-analysene vil også gi et grunnlag for å sammenligne statusen i folkehelsearbeidet på tvers av landegrensene.


Det skal gjøres en sammenstilling av de ulike analysene slik at vi får
et bilde over hvor de forskjellige land står i folkehelsearbeidet, sier
Keinanen.

HEPRO har som et av sine formål å arbeide for mer
systematikk i folkehelsearbeidet. Dette skal i første rekke gjøres
gjennom at partnere adopterer prinsippene i plansirkelen.


Imidlertid tar det lang tid å leve ut disse prinsippene, så HEPRO vil i
første rekke konsentrere seg om å igangsette de første fasene av denne
metodikken, sier Keinanen.