Østfoldhelsa og miljøet


Østfoldhelsas miljøstrategi har til hensikt å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Dette innebærer at kommende generasjoner skal kunne vokse opp i et nærmiljø og en natur som er forvaltet og utviklet på en god måte av tidligere generasjoner. 

For å få til et effektivt folkehelsearbeid er vi avhengige av å få til et samspill med befolkningen. Både i planleggingen og gjennomføringen av folkehelsearbeidet ønsker vi å få til en dialog med innbyggerne. Hensikten er å ivareta deres syn og ønsker, samt benytte deres kunnskap om lokalsamfunnene til alles beste. 

Ethvert lokalsamfunn har sin egen kultur, sine normer og verdier. Det sosiale miljøet er med andre ord unikt fra sted til sted. Tas ikke dette hensyn til, risikerer folkehelsearbeidet å mislykkes. 

Ved å få til deltagelse fra den enkelte håper Østfoldhelsa å fremme toleranse, demokratiske holdninger, identitet og ansvarsfølelse. Dette er mer enn bare honnørord. Dette er komponenter som skal bidra til å gi livet mening og å gjøre det forutsigbart og håndterbart. På sikt vil dette øke befolkningens motstandskraft mot fysiske og psykiske påkjenninger. Med andre ord vil mestringsevnen øke ved at den enkeltes ressurser styrkes.

Noen eksempler på hvordan Østfoldhelsa arbeider med det utvidede miljøbegrepet:

·  Gjennom bygdesentralen i Svinndal.  Et nærmiljøkontor som ble etablert i 1992 og som var arnestedet for folkehelsearbeidet i Østfold. Her koordineres bygdas frivillige innsats, den lokale identiteten styrkes og befolkningen har fått en møteplass.

·  Gjennom systematisk og langsiktig forskning. Østfoldhelsa gjennomfører regelmessige helse- og miljøundersøkelser for Østfolds befolkning.

·  Gjennom folkehelsestier. I hver kommune etableres turstier som skal være en opplevelse for lokalbefolkningen. Den går innom lokale kultur- og naturminner og det etableres kartverk som viser hvor stiene går.

·  Gjennom lokale dansegrupper. I en rekke av kommunene er det etablert dansegrupper for både unge og eldre. Dette styrker den lokale tilhørigheten, samholdet og identiteten. Samtidig bygger det og styrker sosiale nettverk.

·  Gjennom Folkehelseparken i Spydeberg. En levende og hyppig benyttet møteplass for bygdefolket, som de selv tok initiativ til og som de fikk god hjelp fra kommunen til å fullføre. Nå en arena for 17. maifesten, barnefamilier, turgåere og pensjonister. Parken er også en utendørs festplass for kommunesamfunnet.

·  Gjennom arbeidet med trygge lokalsamfunn. Tre kommuner som er med er utpekt av WHO som et trygt og sikkert lokalsamfunn og enda flere forsøker å opnå denne statusen. De arbeider med skadeforebygging og skaper trygge oppvekstmiljø.

 

 

·  Gjennom prosjektet Helsekilden. Her blir undervisning om helse og miljø gjort om til et spennende eventyr der skoleelever lærer om kropp, sjel, miljø og natur gjennom deltagelse og opplevelser.