Østfold-spørsmål til 65 000 europeere

I disse dager blir 65 000 europeere spurt om deres helsetilstand. Bak det hele står Folkehelseprogrammet og prosjektleder Arvid Wangberg.

Les omtale i Moss Avis
Les omtale i Moss Avis (sak 2)
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Fredrikstad Blad

Folkehelseprogrammet
i Østfold fylkeskommune er prosjektleder for det internasjonale
prosjektet "Health and quality of life in the Baltic Sea Region"
(HEPRO). Prosjektet skal blant annet utarbeide et spørreskjema for
selvopplevde helseundersøkelser som skal kunne brukes over hele Europa.


Vår undersøkelse vil ikke bare gi oss mer kunnskap om helsetilstanden
til innbyggerne. Vi vil også nå være i stand til å beregne styrken i et
nærmiljø, og dette er en nyvinning. Vi vil faktisk kunne si at et
nærmiljø er sunnere enn et annet, sier prosjektleder Arvid Wangberg.

Prosjektet
har vakt så stor interesse internasjonalt at WHO selv henvendte seg til
Østfold fylkeskommune med en forespørsel om å få være med i prosjektet.


Vi gjør nå en jobb som kan komme hele Europa til gode, og vi har
knyttet til oss svært anerkjente forskere fra ledende forskningsmiljøer
Europa. Prosjektet har blant annet utviklet et spørreskjema som kan
oversettes til samtlige europeiske språk. I første omgang kjører vi det
i landene Estland, Latvia, Litauen, Polen, Danmark og Norge, sier
Wangberg.

Han påpeker at det som for utenforstående kan høres ut som en enkel jobb er langt mer komplisert enn som så.


For at slike spørreskjemaer skal kunne brukes i ulike land er det
viktig å sette seg inn i de ulike lands kultur og infrastruktur og her
har vi møtt mange utfordringer. I for eksempel Polen er postvesenet
ikke så godt utbygget at vi kan sende ut skjemaene per post. Derfor må
vi oppsøke folk der de bor og lese opp spørsmålene for dem. Når vi i
skjemaet ønsket å stille spørsmål om uførepensjon, måtte vi finne andre
løsninger i de Baltiske land. Der er det ingen som skjønner hva vi
mener når vi snakker om dette. Denne ordningen eksisterer rett og slett
ikke der, og slike eksempler har vi hundrevis av, sier han.

Hele
32 partnere er med i INTERREG-prosjektet som blir finansiert av EU, og
i Østfold deltar fylkeskommunen, Våler og Spydeberg. Undersøkelsen vil
også bli kjørt i de to sistnevnte kommunene og i hver av disse vil 2
000 personer blir spurt. Innbyggerne som mottar spørsmålene er trukket
ut og undersøkelsen er fullstendig anonym.

– Det som er morsomt
med dette prosjektet er at vi bygger på de erfaringer som er gjort i
Østfold tidligere, eksempelvis gjennom Østfold Helseprofil i 1997 og
Østfoldhelsa i 2004. Dette var store selvopplevde helseundersøkelser
der vi spurte befolkningen selv om hvordan de hadde det. Vi var de
første i Norge som brukte denne metodikken, og nå ser vi at vårt
nybrottsarbeid i Folkehelseprogrammet i Østfold blir brukt i hele
Europa, sier, sier Wangberg.

Han påpeker at resultatene fra
undersøkelsen skal brukes som grunnlag for å igangsette forebyggende og
helsefremmende tiltak der man ser det er nødvendig.

– Dessverre
er det et problem for kommuner i hele Europa at den statistikk og
kunnskap som nasjonale myndigheter lager ofte ikke har like stor verdi
for lokalnivået. Hvis vi bryter den ned på kommunenivå blir
feilmarginene veldig store. Derfor er det viktig at vi selv lager
undersøkelser slik at våre politikere får et realistisk inntrykk av
situasjonen og et godt grunnlag å fatte beslutninger på, sier
prosjektlederen.

I Norge skal undersøkelsen kjøres i ti
kommuner. Totalt 25 000 nordmenn vil bli spurt. Det er medlemmer av
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner som deltar i den norske delen
av studiet.