Østfold er blitt nasjonalt fyrtårn

Sosial- og helsedirektoratet har gitt Østfold status som fyrtårn for folkehelsearbeid i Norge.


Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Moss Avis

Bakgrunnen
for den prestisjefulle utnevnelsen er partnerskapet
?Folkehelseprogrammet? som i 2004 får 1,5 millioner kroner som følge av
statusen. Østfold får selv bestemme hvordan de ønsker å bruke midlene,
så sant de disponeres til partnerskapsbygging.

Sentrale
myndigheter har signalisert at de også i fremtiden vil gi lignende
tilskudd til folkehelsearbeidet i Østfold. Hvor store overføringene vil
bli må ses i sammenheng med behandlingen av statsbudsjettene.

I
august 2002 besøkte helseminister Dagfinn Høybråten Østfold for å lære
av folkehelsearbeidet i fylket. Dette førte i neste omgang til at
Østfold ble trukket frem som et eksempel til etterfølgelse i
Stortingsmelding nr. 16 (2002 ? 2003) ?Resept for et sunnere Norge?. Et
samlet storting vedtok i den forbindelse å opprette regionale
partnerskap i folkehelsearbeidet over hele landet etter mønster av
Østfold-modellen. Nå blir meldingen fulgt opp i praktisk handling, og
fem fylker er valgt ut som fyrtårn som skal vise vei for de andre
fylkene. Også Sogn- og Fjordane, Troms, Akershus og Agderfylkene ? som
har en felles folkehelsesatsning i sør ? får tilsvarende status som
Østfold.

 – Dette er en gledelig dag for alle som er med i Folkehelseprogrammet,
og det er etter hvert ganske mange. Skal folkehelsearbeidet bli
vellykket er vi avhengige av at alle gode krefter drar i samme retning.
Vi har derfor involvert blant annet de fleste kommunene, en rekke
frivillige krefter, AOF, Sykehuset Østfold, Høgskolen og Fylkesmannen i
partnerskapet. Der er derfor mange som skal roses for den innsatsen som
har gjort Østfold til ledende på dette feltet i Norge, sier
fylkesordfører Arne Øren (bildet).

Midlene som er bevilget vil i
stor grad bli benyttet til å styrke folkehelsearbeidet i kommunene som
er med i Folkehelseprogrammet. Utover at midlene skal brukes til
partnerskapsbygging, har myndighetene presisert at de vil legge få
føringer på hvordan de ulike fylkene kan bruke midlene. Det er gitt
klare signaler på at partnerskapene som nå bygges opp ikke skal
oppfattes som en del av forvaltningsapparatet til staten.


Dette er ekstra gledelig for oss å høre. Fra Østfold har vi signalisert
tydelig at folkehelsearbeidet ikke må styres for sterkt fra staten.
Partnerskap er tross alt en strategi hvor en av hensiktene er å
overføre makt fra sentrale til lokale nivåer. Det er derfor godt å
registrere at departementet i større grad legger opp til at fylkene
selv skal bestemme hvordan midlene skal benyttes. Dette er et bidrag
for å styrke lokaldemokratiet, sier Øren.

Han er også glad for
at staten ønsker å kanalisere andre statlige midler gjennom
partnerskapene. Tidligere har sentrale myndigheter gitt øremerkede
tilskudd til folkehelse-prosjekter de synes virker hensiktsmessige. Nå
ønsker staten gradvis å også inkludere en rekke av disse midlene i
rammen som fylkene selv skal disponere. Styret i Folkehelseprogrammet,
som skal bestemme bruken av midlene, består av både fylkespolitikere og
kommunepolitikere.