Nytilsatt prosjektmedarbeider i HEPROGRESS


Anna Broka er tilsatt i Amata kommune i Latvia for å følge opp HEPROGRESS.

HEPROGRESS er et internasjonalt prosjekt som arbeider for å bygge opp kompetanse på sosiale ulikheter i helse i Norge og Latvia og som i neste omgang skal bidra til å redusere de samme forskjellene. Østfold fylkeskommune leder prosjektet.

50 % av Broka sin stilling i Amata vil bli benyttet til blant annet å arbeide for å styrke fokuset i Vidzeme planregion på å utjevne sosiale ulikheter i helse. Syv latviske kommuner deltar i samarbeidet.

Broka har en mastergrad fra Høgskolen i Oslo innenfor sosial velferd og helsepolitikk, samt en bachelor innenfor politisk vitenskap avlagt på høgskoler og universiteter i Sverige og i Latvia.

Siden 2009 har hun jobbet som lektor på høgskolen i Vidzeme. Hun har tidligere jobbet som tolk i Linkøping ved Allmänmedicinskt utbildningscentrum (Hälsans hus). Hun har også bakgrunn fra arbeid for å ivareta barns rettigheter gjennom en latvisk ordning kalt familierett / foreldreløses rett.

Broka har lang prosjekterfaring. Deriblant arbeidet hun med evaluering av INTERREG-prosjektet ”Innovation Circle” der Østfold var prosjektleder.

For mer informasjon om HEPROGRESS, les her.