Nasjonalt pilotprosjekt: Fritt fram i Oppland

- Fritt fram er et omfattende prosjekt, og er egentlig navnet på fylkeskommunens nye arbeidsform. Fritt fram representerer det oppstrømsarbeidet vi nå skal drive mer av. Det sier assisterende fylkesrådmann i Oppland fylkeskommune, Stein Thorud (bildet)

Fylkeskommunen legger hele sitt budsjett på 1,3
milliarder inn i Fritt fram, og staten bidrar med 100 millioner. Fritt
fram innebærer at bruken av alle disse ressursene drøftes med kommunene
regionvis, for å sikre at den samlede virksomheten bygger opp under
fylkets og regionenes konkurransefortrinn.

– Vi skal altså bli
flinkere til å realisere regional vekst, sammen med våre viktigste
alliansepartnere. Vi har inngått partnerskapsavtaler med kommunene i
den hensikt. De statlige og fylkeskommunale fagavdelingene blir viktige
kunnskapsleverandører inn i dette arbeidet. Den årlige revisjonen av
Regionalt handlingsprogram blir den viktigste prosessen under Fritt
fram-paraplyen, sier Thorud.

Fritt frem har som kortsiktig
resultatmål at næringslivet, viktige brukergrupper og
kommunepolitikerne skal si at fylkeskommunen driver et bedre, mer
tilpasset og mer treffsikkert regionalt utviklingsarbeid enn tidligere.
På litt lengre sikt er målet at fylkeskommunen skal kunne dokumentere
at virkemidlene gir større effekter enn tidligere.

– Dette er
krevende, og det vil bli lagt ned mye arbeid i å utvikle et mål- og
resultatsystem og indikatorer knyttet til dette, sier Thorud.

Den
assisterende fylkesrådmannen tror at Fritt fram kan få betydning for
folkehelsearbeidet i fylket, særlig på bakgrunn av de prioriteringer og
valg som gjøres lokalt.

– Fritt Fram handler om å ta ansvar for
egen utvikling, og det har en klar sammenheng med folkehelsas status i
Oppland. Blant annet bidrar dette til å styrke lokaldemokratiet. Vi
dyrker regionale forskjeller og særpreg, samtidig som vi gir lokale og
regionale beslutningstagere handlefrihet i bruk av virkemidlene.
Riktignok er ikke folkehelse et av temaene vi fokuserer spesielt på,
men dette har likevel en klar overføringsverdi til de som nå skal
opprette regionale folkehelsepartnerskap, sier han.

Thorud mener det er nødvendig å flytte makt fra staten til fylkeskommunen og at Fritt fram er et steg i riktig retning.


Staten er for langt unna. Vårt partnerskap dreier seg om å ta ansvar
for egen utvikling, og ansvar. Fylkeskommunene har i dag for liten makt
over egne virkemidler. Det er et problem fordi at når en skal opprette
og samarbeide i et partnerskap, er det en grunnleggende forutsetning at
vi har kontroll over egne virkemidler. Vi jobber derfor for å flytte
makt og myndighet over til befolkningen, påpeker Thorud.

Fritt
fram-prosjektet er velsignet av regjeringen. Kommunalministeren har
gitt klarsignal til igangsetting av pilotprosjektet, som skal styrke
utviklingsrollen til fylkeskommunen gjennom en betydelig større
lokal/regional handlefrihet. Dette skjer innenfor et bredt spekter av
distrikts-/og regionalpolitiske virkemidler, deriblant områdene
næringsutvikling, utdanning, landbruk, miljø og kultur. Alle kommunene
i fylket står bak fylkeskommunens Fritt fram prosjekt

– Oppland
fylkeskommune legger opp til en ryddig og ubyråkratisk forvaltning av
virkemidlene etter nærhetsprinsippet, sier Thorud. De regionale
utviklingstiltakene skal forankres i partnerskap. På denne måten vil vi
øke treffsikkerheten og sørge for at regionene får bedre muligheter til
å utvikle seg i samsvar med sine utfordringer og behov.

Thorud sier for øvrig at politikerne i fylket er opptatt av å styrke det politiske nivået regionalt og lokalt.


Dette ønsket er forsøkt ivaretatt ved at virkemidler med betydning for
regional utvikling samles i en budsjettpost under fylkespolitisk
samordning og ledelse, sier han.