Ledige stillinger som folkehelseanalytikere

Nå lyses det ut to stillinger som folkehelseanalytikere i Østfold fylkeskommune.

Gjennom folkehelseloven, og den påfølgende folkehelseforskriften, har fylkeskommunene fått et lovpålagt ansvar for å drive helseovervåking. Blant annet skal man ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

–De som tilsettes vil få en viktig rolle i å følge opp denne delen av loven, samt være med på å utvikle og gi innhold til en regional struktur for helseovervåking. Det sier folkehelsesjef i Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa, Knut-Johan Rognlien.

Loverpålagt folkehelseoversikt
Folkehelseoversikten som fylkeskommunene nå er lovpålagt å utvikle, skal blant annet baseres på opplysninger som statlige helsemyndigheter gjør tilgjengelig. Den skal også ha med seg relevant kunnskap fra kommunene, tannhelsetjenesten og andre deler av fylkeskommunens virksomhet med betydning for folkehelsen. Den skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i fylket, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Fylkeskommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Oversikten skal videre omfatte opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand. Den skal også inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser og identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt.

–Med det så menes at de som arbeider med oversikten skal sammen med andre relevante organisasjoner gjøre en vurdering av hva tallene kan bety. Det handler om å belyse hva som kan være årsaker og konsekvenser sett ut fra den lokale situasjonen i samfunnet, ut fra den kunnskap som hver og en har. Dette skal igjen resultere i forslag til relevante forebyggende og helsefremmende tiltak. De som tilsettes vil få ansvar for å følge opp lovens bestemmelser om å utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, men også ivareta bestemmelser om løpende folkehelseovervåking, sier Rognlien.

Internasjonalt arbeid
Innunder paraplyen HEPRO Community har Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa over flere år bygget opp en database med selvrapporterte folkehelsedata fra mer enn 70.000 europeere.

–Vi ønsker en person med høy kompetanse innenfor feltet, der arbeid for å videreutvikle vårt internasjonale engasjement innenfor folkehelseovervåking inngår. Dette blir et viktig utgangspunkt for fremtidige analyser siden over 20.000 østfoldinger har deltatt, sier Rognlien.

Østfold fylkeskommune har nylig inngått et samarbeid med University College London, og teamet til Sir Michael Marmot. De som får stillingene vil bli involvert i dette arbeidet. Samarbeid med Verdens Helseorganisasjon omkring «Healthy  Cities» er også forventet.

Tett oppfølging av kommunene
De som tilsettes vil ha en nær dialog med kommunene og understøtte dem i deres arbeid med lokal folkehelseovervåking.

–Partnerskapet Østfoldhelsa blir da en viktig arena siden alle kommunene er med, sier han.
De som tansettes må også regne med å utføre flere arbeidsoppgaver som ikke er relatert til folkehelselovens bestemmelser om helseovervåking.

–Innsikt og forståelse for sosiale ulikheter i helse er viktig, men dette kan også bygges opp etter tilsetting. Det kan for eksempel bli aktuelt med prosjektledelse innenfor vår satsning på Inkluderende Østfold. Trolig blir de som tilsettes også involvert i utvikling av internasjonale prosjektet og søknader om finansiering, sier Rognlien.

Krav om høyere utdanning
Det stilles krav om relevant høyere utdanning.

–Vi søker fortrinnsvis etter kompetanse på doktorgradsnivå, men annen relevant kompetanse vil også kunne bli tillagt vekt. Det er ønskelig at søkere har kompetanse innenfor et eller flere av følgende områder: Helsestatistikk, folkehelsekunnskap, samfunnsvitenskap eller epidemiologi, sier Rognlien.

Forståelse for helsekonsekvensvurderinger, (folke)helseøkonomi og forutsetninger for å gjøre samfunnsøkonomiske analyser med utgangspunkt i folkehelsespørsmål, er ønskelig. De som tilsettes bør ha erfaring med analyse og formidling av kvantitative data og undersøkelsesresultater, samt bruk av statistiske verktøy (fortrinnsvis SAS, eventuelt SPSS).

Søknadsfrist er 29. januar 2014. For eventuelle spørsmål kontakt, Knut-Johan Rognlien (95 45 34 97) eller fylkesdirektør Elisabeth Dahle (47 05 12 50).

For å søke på stillingen, klikk her.