Kritiserer regjeringen

Folkehelseprogrammet i Østfold er ikke fornøyd med regjerings forslag til regionreform. I dag møter de kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for å forklare hvorfor den delen som omhandler folkehelse er kritikkverdig.


Les omtale i Kommunal Rapport
Les omtale i Sarpsborg Arbeiderblad
Les omtale i Moss Avis
Les mer hos Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner


pdf Uttalelse

I
2003 ble fylkeskommunene oppfordret til å satse på folkehelse av et
enstemmig storting. Folkehelseprogrammet i Østfold, som ledes av
Østfold fylkeskommune, ble brukt som modell for resten av landet. Alle
fylker har fulgt oppfordringen fra stortingspolitikerne, men nå spør
fylkeskommunene seg om hva regjeringen vil videre med det regionale
folkehelsearbeidet.


Før jul la regjeringen frem en stortingsmelding som sa hva de nye
regionene skal arbeide med. Her er forebyggende og helsefremmende
arbeid knapt nevnt. Hvis ingenting gjøres er dette i beste fall en
stagnering av det regionale folkehelsearbeidet i Norge, sier styreleder
i Folkehelseprogrammet Bente Holm Sælid (Sp) (bildet).

Hun er undrende til forarbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av stortingsmeldingen.


Regjeringen har gjort en analyse av hvilke oppgaver som kan overføres
fra staten til regionene. Derimot kan vi ikke se at det er foretatt en
vurdering av om hvorvidt nye regioner kan få et utvidet
folkehelseansvar. Myndighetene bør jo ha fått med seg at
fylkeskommunene etterspør flere oppgaver. Her hadde regjeringen en
mulighet til å videreutvikle det regionale folkehelse-arbeidet, men så
virker det som om spørsmålet ikke engang er belyst. Hvorfor er det ikke
satt på dagsorden, spør Holm Sælid?

I høst arrangerte Østfold
fylkeskommune den nasjonale folkehelsekonferansen ?Et løp mot
fremtiden?. Her ble det satt ned en nasjonal arbeidsgruppe som skulle
foreslå forbedringer til den delen av regionreformen som handlet om
folkehelse. Komiteen ble ledet av Norsk nettverk av helse- og
miljøkommuner der Østfold er medlem. Arbeidsgruppen har bl.a. pekt på
følgende:

? Folkehelsemeldingen som kom i 2003 gjorde folkehelse
til en frivillig oppgave for fylkeskommunene. Nå må dette bli en
ordinær del av fylkeskommunenes oppgaveportefølje og bli likestilt med
andre fylkeskommunale oppgaver.

? Fylkeskommunene må gis rammer og virkemidler til å ivareta folkehelseansvaret på en god måte.

? Plan- og bygningsloven som kommer i 2008 må fastslå at kommuner og fylkeskommuner skal planlegge for å bedre folkehelsen.


Vi har gjennom Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner fått anledning
til å presentere uttalelsen for kommunal- og forvaltningskomiteen.
Nåløyet for å få audiens her er veldig trangt, så dette er allerede en
halv seier, forklarer leder av helsekomiteen i Østfold fylkeskommune
Inger-Christin Torp (Ap).

Hun sitter i styret for Folkehelseprogrammet og deler Holm Sælids syn på den delen av reformen som handler om folkehelse.


Vi har store helseutfordringer i Norge, men dessverre er mesteparten av
fokuset rettet mot behandling. Bedre sykehus er imidlertid ikke den
eneste løsningen på livsstilsproblemer som røyking, alkoholforbruk og
inaktivitet. Samtidig vil ikke psykiske lidelser, snusing, skader og
ulykker reduseres gjennom mer velferd. I Norge er vi alt for opptatt av
symptomene fremfor å sette inn innsats før skaden skjer. I fremtiden
blir vi simpelthen nødt til å gjøre det forebyggende og helsefremmende
arbeidet bedre, sier Torp.

Hun ble overrasket da hun forsøkte å finne regjeringens tanker om nye regioners folkehelseansvar.


Stortingsmeldingen om regionreformen består av 81 487 ord. Ordet
folkehelse er nevnt 17 ganger, hvorav 12 i vedlegget. Aldri før har jeg
vært så glad for elektroniske søkermotorer, sier en syrlig
Inger-Christin Torp?