Konferanse om samhandling og politisk styring i kommunene

– Samhandlingsreformen krever samhandling og tydelige prioriteringer i kommunene, og planstrategiene blir viktige verktøy for slik politisk styring. Det sier fylkesmann Anne Enger og fylkesvaraordfører i Østfold, Svein Christoffersen.

De to begrunner uttalelsen med at den nye folkehelseloven som blir gjeldende fra 2012 understreker at kommuner, fylkeskommuner og stat må prioritere folkehelseutfordringer i større grad i samfunnsplanleggingen.

anne_engerKonferanse 21. – 22. september på Inspiria
21. og 22. september arrangeres konferanse i Østfold om hvordan den nye plan- og bygningsloven skal sees i sammenheng med den nye folkehelseloven som blir gjeldende fra 2012. Konferansen vil ha stort fokus på hvordan regionale og lokale planstrategier kan benyttes som verktøy for å realisere samhandlingsreformens målsettinger.

–Et utgangspunkt for reformen er at vi ønsker å skape et samfunn som er bærekraftig, og da ligger mange av løsningene i samhandlingen mellom ulike sektorer Ikke minst er planlegging viktig, og den nye folkehelseloven bygger også på prinsippet om helse i alt vi gjør. Det er en meget komplisert utfordring til kommuner og fylkeskommuner og nettopp derfor legger vi stor vekt på betydningen av organisering og ledelse på konferansen, sier Enger.

Samhandling mellom kommuner og sykehus
Konferansen vil også omhandle problemstillinger i forhold til andre deler av samhandlingsreformen. Velferdsteknologi og de første erfaringene i samarbeidet mellom kommuner og sykehus vil stå i fokus, sier Enger.

–Østfold har hatt en godt fungerende samarbeidsavtale mellom kommunene og Sykehuset Østfold siden 2004, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Just Ebbesen.
–Samhandlingsreformen legger opp til ny avtale mellom partene hvor ansvarsavklaring, kompetanseoverføring og god kommunikasjon er avgjørende for om vi klarer å gi et godt og likt helsetilbud til Østfolds befolkning til tross for store ulikheter i kommunene. Hvordan skal vi få til dette?

Fylkeskommunen som støttespiler
–Fra fylkeskommunens side vil vi også informere om hvordan vi tenker oss vår samfunnsrolle fremover. Hvordan skal vi kunne være en støttefunksjon for kommunene slik både folkehelseloven og plan- og bygningsloven legger opp til? Jeg tror den regionale utviklingsrollen kan gis et enda viktigere  innhold i årene som kommer og som kommunene vil kunne ha glede av, sier Svein Christoffersen.

Han påpeker også at tematikken sosial ulikhet i helse vil få et spesielt fokus på konferansen.

–Dette er i stadig større grad et prioritert område fra sentrale myndigheter. Helseministeren har understreket at utjevning er et hovedformål med samhandlingsreformen, og både folkehelseloven og plan- og bygningsloven vektlegger dette. Som politiker har jeg også merket meg at begge disse lovene ivaretar lokal- og regionaldemokratiet. Vi har et politisk spillerom både i kommunene og fylkeskommunene. Det forutsetter imidlertid at vi som politikere går inn og tar et ansvar, men også at administrasjonen bidrar med å synliggjøre det politiske handlingsrommet, sier han

Last ned konferanseinvitasjonen her.

Påmeldingsfrist: 9. september.
Arrangører: Fylkesmannen i Østfold, Sykehuset Østfold HF, KS Østfold, Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa.