Vellykket kursstart

20. Juni gikk den første av Østfoldhelsas tre kursdager i folkehelse av stabelen. Over 60 deltakere kunne etter endt dag gå hjem med økt kunnskap om hvordan man kan arbeide for å bedre livskvaliteten i Østfold. 

–    Vi ønsker å heve kompetansenivået på folkehelse på tvers av ulike fag og yrkesgrupper. Folkehelsearbeid er noe man må ta stilling til i de fleste samfunnssektorer, sier høgskolelektor og folkehelsekoordinator ved Høgskolen i Østfold Bengt Morten Wenstøb.

Høgskolens avd. for helsefag på Kråkerøy var valgt som arena for dagen, og det var en interessert og entusiastisk forsamling mennesker som fylte benkeradene i auditioriet. Her var det både politikere, saksbehandlere, tannpleiere, fysioterapeuter, renholdsledere, ansatte i skoler og barnehager og representanter fra frivillighetssentralene i fylket.

–    Den første kursdagen var i utgangspunktet obligatorisk for å få et teoretisk grunnlag i folkehelseteori og begreper, men vi er fleksible på dette og ønsker flere velkommen til neste kursdag som er 26.august. Da vil tema være folkehelsearbeid rettet mot barn og unge, fortsetter Wenstøb.

Deltakerne fikk en grunnleggende innføring i teorien og begrepene som ligger til grunn for godt folkehelsearbeid. Universitetsadjunkt Nils Söderman fra Högskolan Vest i Vänersborg foreleste engasjert om hvordan man definerer folkehelse og helsefremmende arbeid, og hvordan man kan utvikle slikt arbeid i sin organisasjon.
Pedagogen la særlig vekt på det helsefremmende aspektet ved folkehelsearbeid og hvordan god helse bør ses på som mer enn bare fraværet av sykdom.

Helge Ramsdal fra Høgskolen i Østfold fokuserte på organisering av folkehelse og godt lederskap i sitt foredrag. Han forklarte at "det nye folkehelsearbeidet" skiller seg fra det gamle ved å fokusere mer på dialog, demokratiske prosesser og tverrfaglig innsats. Han dro paralleller til kommunenes satsning på psykisk helse som har mange av de samme utfordringene som det øvrige folkehelsearbeidet.

–    Som innen feltet psykisk helse har det nye folkehelsearbeidet gitt seg utslag i at det i noen kommuner mangler et faglig sentrum. Den organisatoriske utfordringen ligger i å få samlet ressurser slik at man får gjennomslagskraft på folkehelsespørsmål. Dette er vanskelig når folkehelse er spredt over mange ulike seksjoner og etater. Ja, vi trenger en tverrfaglig innsats, men hvis ikke ansvaret også samles et sted risikerer man at feltet i praksis mister prestisje og nedprioriteres, sa dosenten i sitt foredrag.

Kursdagene i folkehelse er et samarbeid mellom Østfold fylkeskommune, Østfoldhelsa, Høgskolen i Østfold og Fylkesmannen i Østfold.

Les mer om kurset her