Østfoldhelsa tilbyr folkehelsekurs

Ønsker du å arbeide for å bedre innbyggernes helse, trivsel og livskvalitet? I så fall kan du få en grunnleggende innføring i folkehelsearbeid gjennom et 3 dagers kurs i regi av Østfoldhelsa. 

 –  90 – 10 prosent-regelen sier at det er kun omlag 10 prosent av de forhold som påvirker vår helsetilstand som er helsesektorens ansvar. De resterende 90 prosent må finne sin løsning innenfor andre sektorer. Folkehelsearbeid er noe de fleste fag og sektorer må forholde seg til, og derfor er dette kurset relevant for en rekke forskjellige aktører. Politikere, administrative ledere, barnehagsansatte, SFO-personell, frivillige krefter, planleggere, kulturarbeidere, ingeniører, barnetalspersoner, lærere og helse- og omsorgspersonell er alle eksempler på grupper som vil ha nytte av kursrekken.
 
Det sier høgskolelektor og folkehelsekoordinator ved Høgskolen i Østfold Bengt Morten Wenstøb. Han holder for tiden på med en doktorgrad i folkehelse med et spesielt fokus mot barn og unge, og er ansvarlig for kursoppbyggingen.
 
Kursets innhold
I den første kursdagen (20. juni) vil det gis en innføring i hva folkehelse er og hvilke definisjoner som finnes på helse. Dagen vil også fokusere på ulike folkehelseteorier og hvordan folkehelsa kan måles. Videre vil man innføres i helsefremmende arbeid og hvordan det kan benyttes som en ressurs i den enkelte organisasjon. Det vil dessuten bli beskrevet hva som kjennetegner godt lederskap og organisering av folkehelse.  
 
– Den første kursdagen er obligatorisk, med mindre man allerede har en utdanning der man har god innsikt i de grunnleggende sidene ved folkehelsearbeid. Deretter kan kursdeltagerne selv velge om de også ønsker å være med på en eller begge de to neste dagene, sier Wenstøb.
 
Det er i de første leveårene at de viktigste premissene for helsetilstanden resten av livet legges. Innholdet i den andre kursdagen (26. august) er derfor rettet mot folkehelsearbeid for unge, og Wenstøb presiserer verdien av et godt og strukturert arbeid med barn og unges helse.
 
– Vi tar for oss historikk i forhold til barndom og barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen. Dette er viktig å vite noe om for å kunne sette seg inn i hva et
barneperspektiv i folkehelsearbeid handler om, sier han.
 
Det vil også bli gitt tips og veiledning til hvordan man kan lage en oppvekstplan for barn og ungdom og hvilke mål som bør prioriteres.
 
 –  Den tredje og siste kursdagen (10. september) vil inneholde en grunnleggende innføring i empowermentbegrepet. Her vil det også undervises i hvordan en kan stimulere til empowerment ikke bare på individnivå, men også i nærmiljøer og lokalsamfunn. Hvordan kan vi utvikle et folkehelsearbeid basert på empowermenttradisjonen? Hvilke strategier må benyttes for å kunne arbeide målrettet med dette?  Dette er eksempler på spørsmål vi vil komme inn på, sier Wenstøb.  
 
Medarrangører er foruten Høgskolen i Østfold, Fylkesmannen i Østfold og Østfold