Østfold – fylket som vil være levende, sunt, trygt og rettferdig

Visjonen om det levende, sunne, trygge og rettferdige Østfold skal forene kreftene i fylket som arbeider for å gjøre Østfoldingen friskere.

Det ble klart da fylkestinget nylig vedtok den regionale folkehelseplanen.

–En slik visjon skal være noe å strekke seg etter, vekke følelser og forklare på en enkel og folkelig måte hva vi forsøker å realisere. Vi håper at flest mulig aktører i Østfold som arbeider for å bedre helsa til østfoldingene kan slutte seg til en slik ønsket tilstand. Kommuner, frivillige og næringslivet har alle ulike forutsetninger, styrker og svakheter – men en drøm om å skape et bedre samfunn, det kan vi ha felles, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Særlig mener han at oppfølgingen av det Rettferdige Østfold blir viktig i årene som kommer.

–Det handler om å sikre at arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse prioriteres ytterligere. Når folks helse er gjennomgående dårligere blant personer med lav utdanning, yrkesklasse eller inntekt står vi overfor et moralsk og demokratisk problem fordi det handler om en dyp urettferdighet i et samfunn som bekjenner seg til sosial likhet og rettferdighet. Sosial ulikhet i helse innbærer et brudd med prinsippet om sjanselikhet for svært mange. Men det positive er at disse helseforskjellene er sosialt skapt og derfor mulig å gjøre noe med, sier han.

Han understreker at planen er tydelig på et prinsipp: Folkehelsearbeidet i Østfold må gi en merverdi til den nasjonale politikken på feltet. Det vil gi den beste forutsetningen for å gjøre noe med Østfolds fremste folkehelseutfordring, de sosiale ulikhetene i helse.

Planen har 3 formål

  • Folkehelse skal synliggjøres som et lokal- og regionalpolitisk satsingsområde i Østfold fylkeskommune og i alle fylkets kommuner.
  • Partnerskap, som Østfoldhelsa, og alliansebygging skal videreutvikles, og herunder mobilisere nye alliansepartnere også utenom det offentlige.
  • Den regionale plan er et virkemiddel for å nå målsettingene i fylkesplanen – Østfold mot 2050 – om en bærekraftig utvikling.

Planen har både et kortsiktig fireårsperspektiv, men trekker også opp strategier frem til 2024. Planvedtaket skaper forpliktelser for offentlig myndigheter og organer til å søke å følge opp og gjennomføre planen. Planen skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomheter i fylket.

Les planen her.