Folkehelsearbeid på videregående skoler

Med prosjektet,"Helsefremmende skoler"  har Østfold fylkeskommune satt et stort fokus på helhetlige tilnærminger i folkehelsearbeidet ved videregående skoler. og hvorI prosjektet har en ønsket en best mulig forankring i ordinær drift. Fylkespolitikerne har satt ekstra stor fokus på utfordringen med utjevning av helseforskjeller i videregående skoler. Utgangspunktet var at 21,5 % av alle elever i v.g.s strøk i ett eller flere fag. Ca 15 % droppet ut før eksamen. Det var også relativt store forskjeller mellom regionene. Følgende grep er gjort de siste årene, eller er under planlegging fremover:

 

 • Det er etabert miljøkontakter på skoler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad.  Dette er et spleiselag mellom kommune og fylkeskommune hvor en sosialarbeider plasseres ute på skolen og kan ta direkte tak i de sosiale problemene elevene sliter med.  (En av de to mosseskolene har allerede miljøkontakter, men da etter eget initiativ).
 • Det er innført forpliktende resultatmål på bortvalg for hver enkelt v.g.s
 • Rådgivningstjenesten er styrket og delt i karriereveiledning og sosialpedagogisk veiledning.
 • Alle rådgiverne har fått kompetanseheving med studiepoeng.
 • Partnerskap for karriereveiledning er etablert i hver region hvor kommunene og ungdomsskolene trekkes med.
 • Det er etablert karrieresenter for voksne.
 • I alle regioner er det etablert innføringsklasser for fremmedspråklige.
 • Det er vedtatt en politisk målsetting om å styrke helsetjenesten på de videregående skolene slik at vi minimum har 10 % helsesøster pr 100 elever.
 • Hvert år gis det tilbud om kompetanseheving av helsesøsterene, dette finansieres av fylkeskommunen og følges opp av Helsekilden. Helsekilden mottar kr. 200.000,- til dette arbeidet.
 • Ved noen skoler er det leksehjelpsordninger.  
 • Det arbeides med å bedre kommunikasjonen mellom grunnskole og videregående skole.
 • Utvikling av praktiske løp i yrkesfaga er en stor og viktig utfordring.
 • Det arbeides for å gjøre realfagene mer spennende og attraktive, for eksempel ved å samarbeide med ulike fagmiljøer, etablering av nytt Science senter i Østfold og ikke minst samarbeid med det lokale arbeidsliv. For å få alt dette til jobbes det kontinuerlig med kompetanseheving av lærere.
 • Kvaliteten i grunnopplæringen har lenge hatt et sterkt fokus både lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette har bl.a. bakgrunn i at gjennomføring og utbytte av grunnopplæringen er en avgjørende faktor både for den enkeltes livsløp/karriere og den samfunnsmessige utviklingen. «Krafttak for grunnopplæringa» er et initiativ fra Østfold fylkekommune ovenfor alle regioner i Østfold om å få til et helhetlig samarbeid om det 13 årige skoleløpet i Østfold. Initiativet er blitt godt mottatt i alle regioner, og er politisk forankret

Fokus på kosthold og annet folkehelsearbeid ved de videregående skolene
Fylkespolitikerne har satt på dagsorden at elevenes helse også har stor betydning for læringsevne, det være seg i relasjon til for eksempel kosthold, tobakk, fysisk aktivitet eller psykisk helse.

Alle de 11 videregående skolene i Østfold tilbyr nå enten subsidiert skolefrokost eller gratis frukt og grønt. På 10 videregående skoler deles det nå ut gratis frukt og grønt hver dag. Dessuten er det subsidiert skolefrokost på en av de videregående skolene, samt på noen satellitter.

Fylkeskommunen brukte i 2009 og 2010 ca. 3 millioner kroner på prosjektet per år som når 10.000 elever.  Fylkeskommunen tillater ikke salg av brus i kantinene, verken over disk eller fra brusautomater.

Det arbeides mye med kompetanseoppbygging overfor kantinepersonell, og det er innført retningslinjer for mattilbud og presentasjon som kantinene er pålagt å følge.

I 2009 ble prosjektet planlagt og forberedt. Fra 2010 var prosjektet igangsatt med helhetlig og systematisk folkehelsearbeid på fire videregående skoler. Syv ønsket å delta. Folkehelseseksjonen har mottatt 500.000 kroner i en ekstrabevilgning til oppfølging av arbeidet, som vil bli benyttet til 4 prosjektledere på de videregående skolene.

Egen prosjektbeskrivelsen er utarbeidet.