Empowerment viktig i folkehelsearbeidet

Myndiggjøring sto i fokus da den siste av Østfoldhelsas tre kursdager i folkehelse ble arrangert i Skiptvet.

Rundt 40 personer deltok på kurset, som ble arrangert på Kirkelund skole i Skiptvet i samarbeid med Skiptvet kommune.

Innenfor folkehelse forstås begrepet empowerment, eller myndiggjøring, ofte som kjernen i det som må til for å fremme helse og forebygge sykdom. Verdens Helseorganisasjon har hatt fokus på dette i flere tiår, og mange land har empowerment som et viktig prinsipp i sitt folkehelsearbeid.

–   Empowerment handler om å myndiggjøre enkeltmennesket til å ta kontroll over beslutninger og handlinger som virker inn på helsa. Tradisjonelt har ikke folkehelsepolitikken fokusert på denne dimensjonen. Vi mener derfor det er viktig å heve kompetansen omkring empowerment, sier konst. leder av Østfoldhelsa Knut-Johan Rognlien.

På kurset fikk deltakerne høre Høgskolelektor Eyvin Bjørnstad fra Høgskolen i Vestfold snakke om begrepet empowerment i et folkehelseperspektiv. Coachen Mia Börjesson snakket entusiastisk om myndiggjøring i praksis, og framhevet særlig viktigheten av å gå bort fra problemorienteringen i folkehelsearbeidet.

Seniorrådgiver Anders Smith fra Helsedirektoratet fokuserte på begrepet sosial kapital og hvordan praktisk, lokalt folkehelsearbeid med fordel kan basere seg på å myndiggjøre enkeltmennesket. Han belyste også spesielt forholdet mellom helsefremmende kontra sykdomsforebyggende arbeid.
 
–   Vi ønsker å synliggjøre hvorfor vi som fageksperter må lære oss til å kommunisere med ”folk flest” og tørre å gi fra oss makt. Herunder vil vi sette søkelys på hvordan vi kan komme fra empowerment-teori til empowerment-praksis, sier Rognlien.
 
Deltakerne fikk høre hvordan empowerment-tilnærminger må brukes for å utjevne sosiale helseforskjeller fremfor å forsterke dem. Betydningen av frivillig innsats sto også i fokus.
 
–   I Østfold er vi særlig opptatt av sammenhengen mellom frivillighet og sosial kapital, kvaliteten på sosiale nettverk, tillit til medmennesker og offentlige institusjoner og nærmiljøers evner til å håndtere de utfordringer de blir stilt overfor. Vi mener at dette henger sammen med empowerment-diskusjonen. Dette er en forklaring til at vi i høst går i gang med et større arbeid for å stimulere til en frivillighetspolitikk i Østfold, både i kommuner og fylkeskommuner, sier han.

Last ned programmet her

Deltakerliste

Presentasjoner: