Helseoversikt for Østfold fylke og kommunene

Folkehelseloven med tilhørende forskrift og veileder stiller krav til kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Folkehelselovens §5 sier at oversikten skal blant annet baseres på følgende kilder:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse-og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

Forskriftens §3, 3.dje ledd om oversikt over folkehelsen – stiller følgende krav til innhold:

a) faglige vurderinger av årsaksforhold

b) konsekvenser

c) identifisere ressurser for å skape et mer helsefremmende lokalsamfunn, sosial kapital, nettverk og relasjoner, møteplasser og medvirkningsmuligheter.

d) folkehelseutfordringer lokalt og regionalt skal være særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller

Forskrift om oversikt over folkehelsen er todelt. – En løpende oversikt (Forskriftens §4) som skal dokumenteres som en del av den ordinære virksomheten, kanskje ved kvartalsrapporteringen eller årsmeldingen. – Et skriftlig oversiktsdokument som skal foreligger hvert 4.år ved oppstart av planstrategiarbeidet (Forskriftens §5). Oversiktsdokumentet utgjør et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og fastsetting av mål i planer etter plan- og bygningsloven.

Følgende tema i følge forskriftens § 3 skal kommunen og fylkeskommunen ha oversikt over samt å vurdere årsak/virkning/forebygging:

Løpende helseoversikt for Østfold: (Se eksempel på talloversikt på tema, nederst på denne artikkelsiden d) skader…)

Oversiktstema Kilder
a) befolkningssammensetning Østfold analyse – Befolkningsdata
b) oppvekst- og levekårsforhold Østfold analyse – Levekår og folkehelse
c) fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø Østfoldhelsa – Helseprofiler fra perioden1997 – 2012; se også d)
d) skader og ulykker Østfoldhelsa – Kildesamling for undertema for lokale skadetall – oversikt
e) helserelatert atferd Østfoldhelsa – Helseprofiler fra perioden1997 – 2012; se også d)
f) helsetilstand Østfoldhelsa – Helseprofiler fra perioden1997 – 2012; se også d)

 

Østfoldhelsas førsteutgave av mal for helseoversikt: Juni 2014

Helsedirektoratets veileder– God oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer angir videre undertema og anbefaler rådmannen å organisere oversiktsarbeidet med tverrfaglig tilnærming og med mulighet fra lokalsamfunnet til å bidra.

Helsedirektoratets webside og info om helseoversikt. Nyttig informasjon om folkehelseoversikt.

Sentrale statlige kilder for helseoversikt

Kommunehelsa statistikkbank (Folkehelseinstituttet). Kommunehelsa statistikkbank inneholder statistikk om helse, sykdom, risikofaktorer og befolkning i norske kommuner. Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer.

Folkehelseprofiler (Folkehelseinstituttet). Folkehelseprofilene publiseres årlig på kommune- og fylkesnivå og inneholder utvalgte nøkkeltall fra Kommunehelsa statistikkbank.

Norgeshelsa statistikkbank (Folkehelseinstituttet). Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen, på lands- og fylkesnivå. Du kan lage egne tabeller, diagrammer og kart.

Lenke til Statistisk sentralbyrå (ssb.no) for temasider om Helsetilstand, Arbeid, Barn og unge, Befolkning og Spesialisthelsetjenesten.

Lenke til Statistisk sentralbyrås statistikkbank (ssb.no) Her kan du sette sammen din egen statistikk på kommune- og fylkesnivå.

Kommune-Stat-Rapporteringen (ssb.no) (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. SSB publiserer nøkkeltall 15. juni hvert år.

Oversikt over sentrale helseregistre (helseregistre.no)

 

Tilgjengelig statistikk for Østfold på enkelte utvalgte tema
Folkehelse generelt

Folkehelsebarometer for Østfold (nfi.no) fra Norsk folkehelseinstitutt.

Folkehelseprofil for Østfold 2011 (nfi.no)

Egenrapporterte undersøkelser for Østfold 1997-2008 (Østfoldhelsa)

Ungdom og ungdomsforskning

Ungdomsundersøkelsen i Østfold 2008 Østfold ungdomsundersøkelsen

KS står bak verktøyet Bedrekommune.no (bedrekommune.no)

Arbeid og velferd

NAV Østfold (nav.no) Tall og analyse. Publiserer jevnlig statistikk om arbeidsmarkedet, sykefravær, andel uføre m.m.

Statens arbeidsmiljøinstitutt (stami.no) Forskning blant annet om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Spesialisthelsetjenesten

Norsk pasientregister (helsedirektoratet.no)Ventelistestatistikk, aktivitetsdata, personskadestatistikk, med mer fra Norsk pasientregister (NPR). Publiserer tertial- og årsdata. Statistikk kan bestilles.

Skader, ulykker, vold og kriminalitet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB ) fører statistikk over branner og andre ulykker innenfor sitt forvaltningsområde. Denne statistikken skal gi et bilde av utviklingen innenfor de enkelte områdene.

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) Statistikk om barne- og ungdomskriminaliteten i Norge.

Østfold politidistrikt (politi.no) Statistikk og analyser  Statistikk-analyse

Statens vegvesen (svv.no) Statistikk over trafikkulykker fra Statens vegvesen.

Folkehelseprofiler og lokal kunnskap er viktig for å å skape gode oppvekstvilkår og lokalsamfun som fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Gode lokalsamfunn gjør noe med sine folkehelseutfordringer og forebygger sykdom og skader . Et godt lokalsamfunn legger til rette for sunne levevaner, beskytter mot helsetrusler og skaper helsefremmende møteplasser.Folkehelseprofil for Østfold

Gode lokale kilder for helsestatus og utfordringer er:

 

Mer om tema D, skader og ulykker

Undertema og mulige lokale kilder

D1 Antall personskader behandlet i sykehus

Folkehelseinstituttet/SSB- NPR?

Lokale folkehelseprofiler

D2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus

Folkehelseinstituttet/Helseforetak-Sykehuset Østfold- Bruddstatistikk for kommunene

 

D3 Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger

 Statens vegvesen

Trafikkulykker i Østfold 2007-2013 på kart

Trafikkulykker i Norge på kart

D4 Spesielt utsatte skoleveier

Statens vegvesen/

Lokale registreringer-Barnetråkk?

D5 Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også tannskader. Lokale registreringer-skolekontor?,Fylkeskommunen tannhelsetjenesten?
D6 Antall drukningsulykker. Norsk Folkehejelp Drukning i Østfold 2012
D7 Omfang av arbeidsulykker

Arbeidstilsynet/Stami

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

D8 Omfang av hjemmeulykker Lokale legevakter og legekontor?
D9 Antall omkomne i brann Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
D10 Antall fallulykker i sykehjem Lokal registrering- avvikstatestikk?
D11* Antall trafikkskadde/drepte/fordelt på alder/veger

Statens vegvesen Analyse av dødsulykkene i Østfold

Excell_AArsrapp2012-StatesnVves

D12* Kriminalitet, vold og overgrep: Lovbrudd – anmeldte etter kategori, gruppe og gjerningssted

Politiet, lokalt –regionalt

KRÅD

Kriminalitet i kommunene i tall og tekst

D13* Trygt lokalsamfunn: opplevd trygghet

Regionale/lokale helseundersøkelser Østfold helseprofil

 

D14* Mobbing og vold blant ungdom

Regionale/lokale ungdomsundersøkelser

Østfold ungdomsundersøkelsen

Regionale oversikter og kartlegginger

Østfold skadestatistikk

 

*I tillegg til veilederens anbefalinger kan det legges inn lokale undertema.

 

Skadedokumentasjon og ulykkesovervåking- oppdatert med siste 2011 tall
Fylkeskommunene fikk fra 1.januar 2010 lovpålagte oppgaver og ansvar i det brede folkehelsearbeidet. Fylkeskommunene skal fremme folkehelse, herunder skadeforebygging, i egen virksomhet, i forvaltning og planlegging og i regional utvikling. I loven heter det at en har ansvar for å ivareta en pådriver- og samordningsfunksjon for det brede og sektorovergripende folkehelsearbeidet regionalt og lokalt, med vekt på å understøtte arbeidet i kommunene. Partnerskapsordningen for folkehelse har vært forløperen for dette arbeidet.

Folkehelseloven og forskrift stiller krav til helseovervåking og dokumentasjon på status til kommunenes skader og ulykker
For at fylkeskommunene på en god og kunnskapsbasert måte skal ivareta disse oppgavene, er det nå et lovbestemt krav om å ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet i fylket og i fylkets kommuner. Oversikt over forhold som påvirker ulykker og skader er en del av dette regionale og kommunale ansvaret.

Regionalt skal en videreutvikle den regionale faglige støtten til lokal skaderegistrering og kunnskapsutvikling i kommunene jf. ny folkehelselov, jf. delmål 2.

Helsedirektoratet om oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Plan og bygningsloven har krav om at folkehelseutfordringer skal drøftes i forbindelse med utvikling av kommunale planstrategier.
Dokumentasjon på helsestatus, herunder ulykker og skader, skal foreligge for planarstrategiarbeidet starter opp (Folkehelselovens forskrift om helseoversikt).

Samhandlingsreformen er da også sammen med ny folkehelselovgiving statens store reform på at en skal forebygge mer for å behandle mindre. Reformen forventer raske resultater i folkehelsearbeidet, i denne sammenheng er skade og ulykkesforebygging viktig.

Østfolds fylkesplan, Østfold mot 2050
har under Folkehelse og levekår følgende delmål for Folkehelsearbeid:
Folkehelsearbeidet i Østfold skal bidra til at forebyggende og helsefremmende arbeid gir positive resultater for den enkelte og samfunnet. Østfold skal bli et ledende fylke i å utjevne sosiale helseforskjeller.
Om ulykkesforebygging heter det:
«Prioritere skade- og ulykkesforebygging, vektlegge trafikksikkerhet og rusmiddelpolitikk». Trygge Østfold er da også et av hovedtemaene for folkehelsearbeidet.

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024 med handlingsprogram
Folkehelseplanen er bygget opp rundt 4 tema: Trygge Østfold, Sunne Østfold, Levende Østfold og Rettferdige Østfold.
I «Trygge Østfold» er målet økt trygghet for befolkningen, gjennom nedgang i skader, ulykker, vold og kriminalitet. Konseptet «Trygge lokalsamfunn» er utgangspunktet i arbeidet.

Lokale skadedata skaper engasjement
Lokale skadedata har vist seg å være en av de viktigste drivkreftene for å skape engasjement og forståelse for lokalt skadeforebyggende arbeid. Det er også viktig for å kunne prioritere hvilke skadetyper det enkelte lokalmiljø bør forebygge, for å kunne følge utviklingen i forekomst og som grunnlag for å måle effekten av det skadeforebyggende arbeidet. Lokale skadedata vil også være et vesentlig kunnskapsgrunnlag for kommunenes når en skal planlegge helhetlig trygge og sikre lokalsamfunn hvor det tilrettelegges blant annet for samferdsel, universell utforming, forebygge sosial ulikhet og kriminalitet.

Trygge Østfold
For at Østfold skal bli et «Trygt og sikkert fylke» blir det viktig at en regionalt vurderer å:

  • Få frem lokal kunnskap om skader og ulykker som medfører personskader i regionen
  • Får frem kunnskap om forekomst av sosiale helseforskjeller i risikoen for å bli utsatt for ulykker med personskader
  • Videreutvikle det lokale og regionale tverrfaglige skadeforebyggende arbeidet
  • Uvikle langsiktige skadeforebyggende program
  • Uvikle egne program for høyrisikogrupper
  • Dokumentere hyppighet, forekomst, årsaksforhold og effektive forebyggende tiltak av skade- og ulykkesfeltet
  • Evaluere skadeforbyggende tiltak og prosjekter
  • Delta aktivt i nettverk for erfaringsutveksling innen Trygge lokalsamfunn

Nasjonal strategi for forebygging av ulykker
«Ulykker i Norge – nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade, 2009-2014», er en nasjonal overordnet strategi for å oppnå bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet i perioden. Denne har 5 delmål som gir viktige signaler også for det regionale arbeidet.

  1. Sikre oppdatert kunnskap om ulykker som medfører personskader i Norge, herunder kunnskap om forekomst, årsaksforhold og effektive forebyggende tiltak
  2. Videreutvikle det lokale og regionale skadeforebyggende arbeidet
  3. Styrke samarbeidet mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet
  4. Gjennomgå organisering av det ulykkesforebyggende arbeidet på områdene hjem, fritid, opplæring og høyere utdanning, herunder ansvarsdeling og samarbeid
  5. Sikre en hensiktsmessig nasjonal organisering av det skadeforebyggende arbeidet

Ulykker i Norge» – Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-–2014

Kriminalitetsforebygging er sentralt i å arbeide for trygge og sikre kommuner. Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak SLT har mange kommuner sett som viktig og har fått egne koordinatorer til dette arbeidet. Fylkets koordinatorer kan en se på en egen oversikt.

Trygge lokalsamfunn er oppskrift for lokal skadeforebygging. Det er en norsk versjon av den internasjonale modellen «Safe Communities», utviklet i samarbeid med WHO. Nettverk av Trygge kommuner utveksler erfaring og deltar i kompetansesamlinger.

 

Østfoldkilder for fylkes- og kommunestatistikk

Hvor finnes lokale tall og hva kan disse vise? I det følgende presenteres ulike kilder og databaser hvor det finnes lokal skadestatistikk. De ulike datakildenes redaksjon må svare for kvalitet og grunnlag for sine egne tall og kan kontaktes. Ved å se på lokale tall over flere år kan en se tendenser og kanskje ane en utvilkling for en type skade. Vi viser ellers til vanlige faglige forsiktighetsregler med statistikk og især det å tolke lokal statistikk hvor det ofte er relativt små tall hvor en ikke kan trekke noe konklusjoner eller si noe sikkert om hva disse forteller.

Trafikkskader og ulykker i Østfold: Statens vegvesen sender hvert kvartal ut ulykkerostfold2001_2010.pdf til kommunene. Her er det fylkesoversikter og kommunetall. Om kommunene ønsker flere detajer kan en kontakte Statens vegvesen tlf 69 24 35 69.
Se eksempel for lokal skadestatistikk i Spydeberg kommunes Trafikksikkerhetsplan 2009-2020

Døde i brann i Østfold: DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjevnlig og fortløpende oversikt over dødsulykker i branner. Disse sorteres på kommune med flere detaljer på brannsted m.m.

Druknede i Østfold: Norsk Folkehjelp fører løpende statistikk over drukning.

Vold og skadeverk: Østfold politidistrikt har en egen rådgiver som arbeider med strategisk analyse.

Mobbing, vold og trygghet i nærmiljøet: Østfold fylkeskommune har hatt en egen Ungdomsundersøkelse om helse, miljø og trivsel. Østfoldhelsa 2008. Her er det tall for Østfold, delregioner og kommuner. Se kap.5 og kap. 9 hvor kommunetall står i tabell D2 og D3.

Ettervirkninger av skade: Østfold fylkeskommune, Befolkningsundersøkelse om helsetilstand og miljøforhold. Østfoldhelsa 2004. Se kap 3 og tabellverk 3.1 side 53. med flere helseprofiler.

Befolkningsdata i Østfold: Østfold analyse har en rekke oppslagsmuligheter og Østfoldtall på demografi, levekår som f.eks kriminalitet.

Abeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer: Statens arbeidsmiljøinstitutt, (STAMI) Serie: STAMI-rapport Årg. 11. nr. 4 (2010) ISSN: 1502-0932 Dato: 25/03/2010 Forfatter: Hans Magne Gravseth, har i sine vedlegg en rekke Østfoldtall for kvinner og menn.

Tema-gruppe Kilder Kontakt Lokale kommunetall
Generelt/uspesifisert Sykehuset Østfold Øystein Mathisen
tlf 69 86 35 43
Kommunal bruddstatistikk
Folkehelseinstituttet Kontaktpersoner Lokale folkehelseprofiler
Østfoldhelsa Østfoldhelsa Sykdom og ettervirkninger av skade
-En serie av helseprofiler i Østfold fra 1997-2012
Trafikk Statens vegvesen Østfold Trafikkteknikk
tlf 69 24 35 69
Trafikkulykker med personskader 2011
TLF 69 24 35 69 Trafikkulykker og personskader 2012
Excell_AArsrapp2012-StatesnVves
Dybdeanalyse UAG-Øst Analyse av dødsulykkene i Østfold
Statens vegvesen Østfold ulykkerostfold2001_2010.pdf
Statens vegvesen Støyvarselkart for den enkelte kommune
Brann Direktoratet for samf.s DSB Døde i brann fra Østfold per kommune 1998-2009
Direktoratet for samf.s DSB Døde i brann fra Østfold per kommune 2009-2010
Drukning Norsk Folkehjelp Norsk Folkehjelp Drukning i Østfold 2012
Kriminalitet Østfold analyse Kontakt
tlf 69 11 70 00
Kriminalitet fordelt på fylker
Det Kriminalitetsforebyggende Råd (KRÅD)

KRÅD

22 24 5595

Kriminalitet i kommunene i tall og tekst
Vold-skadeverk mobbing Østfold politidistrikt Statistikk-analyse Østfoldt – enkelte kommuner 2006-2010 vold og skadeverk
Østfoldhelsa Østfoldhelsa Mobbing og vold – egenopplevet
-ungdomsundersøkelsen 2008
Arbeidsulykker Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
tlf 23 19 51 47
Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer
Skoleulykker Kommunens sentraladministrasjon
Sport/Fritid ?
Støy/Stråling/Miljø ?

 

Løpende helseoversikt-tema D, skader og ulykker

 

Undertema

Antall tilfelle

2010

Antall tilfelle

2011

Antall tilfelle

2012

Antall tilfelle

2013

Antall tilfelle

2014

D1

Antall personskader – brudd-

behandlet i sykehus

2276 2331 2107 2158 1994(nov)
D2 Antall hoftebrudd behandlet i sykehus 670(Tilfelle) 699(Tilfelle) 620(Tilfelle) 661(Tilfelle) 586(nov)
D3

Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger

 

Antall dødsfall?punktpå kart
D4

Spesielt utsatte skoleveier

Se Lokale TS-Planer

D5

Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også tannskader.

Lokale registreringer

D6 Antall drukningsulykker. 3 4 15  8(nov)
D7 Omfang av arbeidsulykker ?
D8 Omfang av hjemmeulykker ?
D9 Antall omkomne i brann 8 (2009) 1 5 3(8des)
D10

Antall fallulykker i sykehjem

Lokal reg.

Avvik?

D11* Alvorlig trafikkskadde/drepte 21/6 51/6 33/5
D12* Selvmord

 

 

36

(30m/6K)

25 (15m/10k)
D13*

Trygt lokalsamfunn: opplevd trygghet

Boområdet oppleves utrygt: Østfoldhelsa 2004

 

8%

D15* Forgiftning
D16 Anmeldte forbrytelser per 1000 innbygger 70,9(2010)