Gylden anledning for Østfolds kommuner

Østfoldkommuner som vil bli flinkere på saksbehandling bør holde av 5. desember.

Østfold er utpekt som det eneste norske erfaringsfylket på arbeid med helsekonsekvensvurderinger.  5. desember presenterer Høgskolen i Østfold forskningsresultater fra en gjennomgang av erfaringer som allerede er gjort på området i Moss, Fredrikstad og Råde.

–Befolkningsundersøkelsen ”Østfold helseprofil 2011-2012” ble besvart av 17.500 østfoldinger. Den viste at sosiale ulikheter i helse er en kjempeutfordring i hver eneste Østfoldkommune. Etter folkehelseloven er vi pålagt å arbeide for å utjamne disse forskjellene. Da må forslagene til politiske vedtak som rådmannen lager være utformet nettopp for å redusere slike ulikheter. Seminaret bør derfor være av interesse for samtlige kommuner i fylket.  Dette er en gylden anledning til å få kunnskap om et virkemiddel som sikrer at folkehelseperspektivet ivaretas på tvers av sektorer. Prioriteringer, tiltak og ansvarsområder må være tydelige og synlige i alle kommunens planer og andre styrende dokumenter, og inngå som et viktig element i all samfunnsplanlegging.  Det sier ordfører i Våler og styremedlem i Østfoldhelsa, Reidar Kaabbel.

Seminaret er skreddersydd for å sette kommunene i Østfold i stand til å foreta helsekonsekvensvurderinger. Høgskolen presenterer blant annet den ferskeste forskningen på feltet, ikke minst erfaringer fra andre land. Det er lagt vekt på å systematisere kunnskap som har overføringsverdi til norske kommuner.

Vi har ikke råd til å la være å satse på folkehelse. Det kan vise seg å være den viktigste og mest lønnsomme investeringen vi gjør. Folkehelsearbeid handler om politiske valg, fordi nesten alle vedtak vi fatter har konsekvenser for folks helse. Da er det usedvanlig viktig at kommunale ledere, saksbehandlere og andre ansatte forstår hva folkehelsearbeid dreier seg om, sier han.

 

Nasjonalt erfaringsfylke

Det er Helsedirektoratet som har igangsatt forsøket i Østfold, som et ledd i arbeidet med å implementere folkehelseloven fra 2012. Helsekonsekvensutredning er et virkemiddel for å ivareta helsehensyn i alle sektorer og å arbeide systematisk med utjevning av sosiale ulikheter i helse.

Østfold fylkeskommune leder prosjektet, og Moss, Våler, Fredrikstad, Trøgstad og Råde har takket ja til å delta. Prosjektgruppa arbeider nå med å utvikle og teste ut prosedyrer, metoder og verktøy for helsekonsekvensvurderinger i kommunal saksbehandling.

–Noen kommuner har sagt at de vil starte med helsekonsekvensvurderinger etter at vi har høstet erfaringer gjennom dette prosjektet. De bør være med på seminaret allerede 5. desember. Her vil det bli presentert kunnskap og erfaringer som vi tror er nyttig for alle fylkets kommuner, sier Kaabbel.

Tid: 5. desember 2014, klokken 9.00 – 15.00

Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad

For mer informasjon om programmet og påmeldingsskjema,trykk her!

Seminaret arrangeres av Østfoldhelsa, Østfold fylkeskommune og Høgskolen i Østfold.