Konferanserekke om frivillighet i Østfold

Den 29. august 2016 arrangeres den første av tre konferanser med fokus på frivillighet i Østfold. Konferanserekken er et resultat av et bredt samarbeid med lokale aktører med et felles ønske.

Det var voksenopplæringsforbundet (VOFO) som tok initiativ til konferansen. VOFO er en interesseorganisasjon for 11 studieforbund i Østfold. Alle studieforbundene har hver mange medlemsorganisasjoner der mye av arbeidet er basert på frivillighet.

– Derfor er vi opptatt av at frivilligheten har best mulig rammevilkår, og viktigheten av at frivillige organisasjoner får inspirasjon og påfyll for videre arbeid. Derfor inviteres også lag og organisasjoner til konferanserekken, sier regionkonsulent i VOFO Eva Enkerud.

At VOFO er en viktig frivilligaktør i fylket hersker det liten tvil om. I fjor var det rapport 64018 kurstimer fordelt på i overkant av 2000 kurs, arrangert av studieforbund og frivillige organisasjoner i Østfold. Dette forteller noe om viktigheten av hva de frivillige lag og organisasjoner bidrar med i samfunnsutviklingen.

– Da mange har interesse av frivillighetstemaet, ble det raskt oppbakking til et samarbeid om konferansen. Det er bred enighet om at frivillighet er viktig, og ikke minst om at statusen på frivillig innsats kan heves ytterligere, så man kan bygge videre på den gode frivillighetskulturen som allerede eksisterer i fylket.

Videre kom det frivillige arbeidets diversitet tidlig frem i arbeidet med konferansen, og med det erkjennelsen av at én konferanse alene ikke kunne dekke alle innfallsvinkler til frivillighet i Østfold. Konferanse nummer to skal arrangeres 15. desember, og kommer til å dekke andre tematikker enn den første. Konferanse nummer tre, planlegges til våren 2017.

Eva_Enkerud

Eva Enkerud er tidligere rådmann i Marker kommune og har et godt utgangspunkt for å se frivillig arbeid både fra organisasjonenes og kommunenes ståsted.

– For å bedre samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten er synliggjøring av det som de frivillige står for avgjørende, samt at kommunene innser verdien av det som skapes på de ulike arenaene og hvordan de kan nyttiggjøre seg av det. Vi håper derfor at kommunene stiller mannsterke på konferansen. De fleste av dagens kommuner har anstrengt økonomi og da er det en risiko for at det blir fokusert mest på de oppgavene som er lovfestet. Imidlertid så er samfunnsutvikling en av hovedoppgavene til kommunene, og da er det viktig at mange kommunale medarbeidere har innsikt i problemstillinger som er relatert til frivillighet, sier hun.

Til å løfte dette frem, ønsker vi å både sette fokus på hva som er spesielt i Østfold og samtidig invitere forskere og praktikere fra andre steder, til å utveksle erfaringer og dele kunnskap.

Medarrangørene av konferanserekken er; VOFO, Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Østfoldhelsa, KS Østfold og Akershus, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Østfolds frivilligsentraler.

logoer_frivillighet

 

VOFO Østfold vil:
Arbeide for voksnes tilgang til læring ut fra deres egne forutsetninger, interesser og behov.
Bidra til å styrke det voksenpedagogiske fagfelt.
Bygge og delta i nettverk for voksnes læring
At all virksomhet i VOFO Østfold skal ha et folkehelseperspektiv

Last ned konferanseinvitasjonen og programmet her