Fra konkurranseutsetting til partnerskap?

Norske fylkeskommuner kan ikke lenger utelukkende fokusere på effektiv tjenesteyting gjennom konkurranseutsetting og bestiller-utfører strategier. Nå som fylkeskommunene har fått ansvaret for regional utvikling, vil de finne legitimiteten til sitt arbeid i ulike former for partnerskap. Internasjonalt ser vi en bevegelse fra privatiseringsteorier til partnerskapsteorier, sier dosent Helge Ramsdal (bildet) ved Høgskolen i Østfold.

17. september arrangerte Folkehelse-programmet
åpen dag om nye organisasjonsformer i offentlig sektor. Statsviter
Helge Ramsdal orienterte om det teoretiske fundamentet som ligger til
grunn for partnerskapene som har vokst opp i store deler av Europa og
som etter hvert også finner veien til Norge. Ramsdal påpekte at
partnerskap er en strategi som egner seg i folkehelsearbeidet.


Partnerskap er en strategi som skal forene krefter fra ulike ståsteder
for å løse felles utfordringer. En hensikt med denne tilnærmingen er å
redusere statens makt til fordel for lokale og regionale nivåer. En har
rett og slett modernisert en del av de radikale
mobiliseringsstrategiene som rådet på 70-tallet, sier Ramsdal.

Et av landene hvor partnerskapsteorier står på dagsorden er Storbritannia.


I Storbritannia er det for eksempel sterke krefter som argumenterer for
at landet må forlate den ensidige privatiseringen som Margaret Thatcher
i sin tid la opp til. Dette har i noen grad skjedd under Tony Blair,
men mange ser også på ham som alt for utydelig i dette arbeidet, sier
Ramsdal.

Norge har på sin side rykte på seg internasjonalt for å være en forsiktig reformator.


Norge blir i andre land fremhevet som en nasjon som kommer sent etter
de andre i moderniseringen av offentlig sektor. Men dette er noe vi kan
utnytte til vår fordel. Når vi ser at andre land nå tar avstand fra de
mest ytterliggående ideene med omfattende privatisering og
konkurranseutsetting, kan en spørre seg selv om hvor helhjertet vi skal
slå ring om disse tankene, sier Ramsdal.

Ramsdal mener ideene som ligger i partnerskapsteoriene er av spesiell interesse for norske fylkeskommuner.


Fylkeskommunene er satt i en situasjon der de må bevise at de fortjener
livets rett. De må selv skape nye oppgaver, og da må de utvide sitt
handlingsrom. Fylkeskommunene er snart i en situasjon der de ikke har
noe mer å konkurranseutsette, fordi så mange oppgaver er tatt fra dem.
Da blir det viktig å synliggjøre at de evner å mobilisere lokale og
regionale krefter for å utvikle samfunnet i ønsket retning.
Partnerskapsteorier kan gi fylkeskommunene både et teoretisk fundament
og den legitimiteten de behøver for å for å fylle denne oppgaven, mener
Ramsdal.