Folkehelsesjekkliste fra Østfold brukes nasjonalt

“Østfoldsjekklista er blitt lagt merke til”, forteller Solveig Hagelskjær, seniorrådgiver hos Fylkesmann i Østfold. Sjekklista for Folkehelse i plan fra Østfold brukes nå av Helsedirektoratet som et av flere dokumenter for å lage en ny nasjonal planveileder.

Østfold har deltatt i den nasjonale satsingen på «Helse i plan»  2007-2010, som omhandlet hvordan folkehelseperspektiv kan ivaretas og integreres i kommunenes samfunnsplanlegging. I Østfold ble prosjektet kalt “Folkehelse i Plan”. En egen “Sjekkliste og en veileder for folkehelseplanlegging i Østfold” ble utarbeidet og sendt ut til alle kommunene i fylket. Helsedirektoratet har nå tatt denne med i sitt videre utviklingsarbeid og lagt denne ut på sin webside  som et anbefalt dokument. «Sammen med Vestfold sin sjekkliste danner disse grunnlaget for arbeidet med en nasjonal sjekkliste og innspill til kommuneplnenes samfunnsdel. Planen er at den nasjonale sjekklista skal være klar før sommeren 2011.»

«Folkehelse i planprosjektet i Østfold var et verdifullt prosjekt på mange måter», forteller Solveig Hagelskjær. Foruten Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune deltok kommunene: Sarpsborg, Moss, Våler, Eidsberg, Spydeberg og Råde.

Helse og levekår relatert til planlegging skapte engasjement, oppslutning og erfaringsutveksling.

Det er informert om Sjekklista for Østfold i mange fora, og den trekkes fram som eksempel på vellykket prosjektarbeid innen Partnerskap for folkehelse i Østfold.

Om Helse i plan
Helse i plan er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverdepartementet og Helsedirektoratet.

Prosjektet er en oppfølging av St. meld. Nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen), og har som mål å forankre folkehelsearbeidet i kommunale og regionale plan- og styringsdokumenter. Plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy i dette arbeidet.

Folkehelse og helse i plan – rapport
Helsedirektoratet
har kommet med en Sluttrapport  nr. 7 som omtaler erfaringer fra flere års utprøvingsarbeid med Helse i Plan-ordningen og med Partnerskap for folkehelse.

Tiltakene ser ut til å være gode grep med tanke på å fremme folkehelse.

Fylkeskommunens rolle som støttespiller overfor kommunene er blitt styrket.

På kommunenivå oppleves Helse i plan og Partnerskap å ha hatt positiv effekt i form av økt kompetanse, mer tverrfaglig samarbeid, bedre samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene, økning i antall praktiske folkehelsetiltak og bedre samarbeid mellom sektorer (offentlig – frivillig).

Erfaringene vil kunne være av stor verdi for den framtidige folkehelsesatsingen, bl.a. slik dette kommer til uttrykk i:?- ny plan- og bygningslov?- ny lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet ?- arbeidet med ny folkehelselov for kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter ?- arbeidet med Samhandlingsreformen og ny Helse- og omsorgslov ??I tillegg er det utarbeidet en oversiktsrapport, kalt Rapport nr. 2 som viser resultatene fra evalueringene av Partnerskap for folkehelse, Helse i plan og Kommunehelseprofiler.

Kommunehelseprofiler gir en oversikt over folkehelsetilstanden, men for at verktøyet skal fungere formålstjenlig må det utvikles videre.