Folkehelseprogrammet og miljøet

Folkehelseprogrammets miljøstrategi har til hensikt å skape en bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Dette innebærer at kommende generasjoner skal kunne vokse opp i et nærmiljø og en natur som er forvaltet og utviklet på en god måte av tidligere generasjoner.

For å få til et
effektivt folkehelsearbeid er vi avhengige av å få til et samspill med
befolkningen. Både i planleggingen og gjennomføringen av
folkehelsearbeidet ønsker vi å få til en dialog med innbyggerne.
Hensikten er å ivareta deres syn og ønsker, samt benytte deres kunnskap
om lokalsamfunnene til alles beste. Ethvert lokalsamfunn har sin egen
kultur, sine normer og verdier. Det sosiale miljøet er med andre ord
unikt fra sted til sted. Tas ikke dette hensyn til, risikerer
folkehelsearbeidet å mislykkes. Ved å få til deltagelse fra den enkelte
håper Folkehelseprogrammet å fremme toleranse, demokratiske holdninger,
identitet og ansvarsfølelse. Dette er mer enn bare honnørord. Dette er
komponenter som skal bidra til å gi livet mening og å gjøre det
forutsigbart og håndterbart. På sikt vil dette øke befolkningens
motstandskraft mot fysiske og psykiske påkjenninger. ? Med andre ord
vil mestringsevnen øke ved at den enkeltes ressurser styrkes.

Noen eksempler på hvordan Folkehelseprogrammet arbeider med det utvidede miljøbegrepet?

 • Gjennom
  bygdesentralen i Svinndal. ? Et nærmiljøkontor som ble etablert i 1992
  og som var arnestedet for folkehelsearbeidet i Østfold. Her koordineres
  bygdas frivillige innsats, den lokale identiteten styrkes og
  befolkningen har fått en møteplass.
 • Gjennom
  systematisk og langsiktig forskning. Folkehelseprogrammet gjennomfører
  regelmessige helse- og miljøundersøkelser for Østfolds befolkning.
 • Gjennom
  folkehelsestier. I hver kommune i Folkehelseprogrammet etableres
  turstier som skal være en opplevelse for lokalbefolkningen. Den går
  innom lokale kultur- og naturminner og det etableres kartverk som viser
  hvor stiene går.
 • Gjennom lokale dansegrupper. I en
  rekke av kommunene i Folkehelseprogrammet er det etablert dansegrupper
  for både unge og eldre. Dette styrker den lokale tilhørigheten,
  samholdet og identiteten. Samtidig bygger det og styrker sosiale
  nettverk.
 • Gjennom Folkehelseparken i Spydeberg. ? En
  levende og hyppig benyttet møteplass for bygdefolket, som de selv tok
  initiativ til og som de fikk god hjelp fra kommunen til å fullføre. ?
  Nå en arena for 17. maifesten, barnefamilier, turgåere og pensjonister.
  Parken er også en utendørs festplass for kommunesamfunnet.
 • Gjennom
  arbeidet med trygge lokalsamfunn. Tre kommuner i Folkehelseprogrammet
  er utpekt av WHO som et trygt og sikkert lokalsamfunn og enda flere
  forsøker å opnå denne statusen. De arbeider med skadeforebygging og
  skaper trygge oppvekstmiljøer.
  Gjennom det nystartede prosjektet
  ?Helsekilden?. ? Her blir undervisning om helse og miljø gjort om til
  et spennende eventyr der skoleelever lærer om kropp, sjel, miljø og
  natur gjennom deltagelse og opplevelser.