Flere Freske Folk – Partnerskap for forebygging og livskvalitet

Et nytt skadeforebyggende partnerskap i Østfold
Stedsutvikling og levende sentrum med sosiale møteplasser for seniortrim, livskvalitet, sosialt samvær, aktiviteter for egenmestring og trygghetsskapende arbeid er sentralt i dette nærmiljøprosjektet. Partnerskap skal gjøre sentrumsområder til gode og trygge bosteder med gode helseeffekter for den enkelte. Prosjektet setter fokus på forebygging og samlet reduksjon av fallulykker i kommunene.

De deltagende kommuner samarbeider om å utvikle lokalt partnerskap mellom offentlig sektor (omsorgstjenesten) og andre aktører i lokalsamfunnet som f.eks frivillig organisasjoner og familier.

Dette er et prosjekt som tar tak i Samhandlingsreformens intensjon om forebygging og bærekraft i lokalsamfunn. ”Forebygg mer for å behandle mindre” er sentralt i nytt lovverk som: Ny helse- og omsorgslov, ny folkehelselov og plan og bygningslov.

Lokalsamfunnsutvikling i kommunene (LUK)
Østfold fylkeskommune er med i Kommunal- og regionaldepartementets satsning i et prosjekt, lokal samfunnsutvikling i kommunene 2010-2014, for å styrke den regionale og lokale kapasiteten og kompetansen til utviklingsarbeid. Fylkesutvalget er styre for LUK og har utpekt ei gruppe på 3 politikere som følger prosjektet som har en egen hovedprosjektleder på regionalavdelingen.

”Flere Freske Folk – Partnerskap for forebygging og livskvalitet” er et delprosjekt innen LUK. I Østfold ønsker vi å satse på Seniortrim og friskaktiviteter som gir sunne og trygge seniorer gjennom lavterskeltilbud innen fysisk aktivitet og sosiale møteplasser, men ønsker også å skape arenaer der unge og eldre kan møtes. De lokale partneskapene tar tak i de behov som er i lokalsamfunnene og utarbeider en lokal handlingsplan for sitt nærmiljø.

  • Forfrisker
  • Fremmer helse
  • Fører til fellesskap
  • Forplikter barnebarn
  • Forhindrer fallulykker
  • Får fram eldre som ressurspersoner
  • Forebygger ulikhet og helseforskjeller
  • Former og utvikler trygge lokalsamfunn
  • Formidler erfaring og forebyggingseksempler
  • Forankrer forebygging i kommuneplaner og drift

Målene er å:
Stimulere til levende, forebyggende og helsefremmende lokalsamfunn.
Bygge broer mellom befolkningsgrupper, generasjoner og kulturer.
Skape tilhørighet som gjør innbyggerne stolte av nærmiljøet.

I Østfold er det blant annet å satset på trim og friskaktiviteter som gir sunne og trygge seniorer gjennom fysisk aktivitet og sosiale og kulturelle møteplasser hvor en forsøker å knytte sammen noen aktiviteter for barn og besteforeldre.

Målgrupper er:
Innbyggere over 60 år. Skoleelever, grupper med lav sosioøkonomisk status og innbyggere med innvandrerbakgrunn.

På fylkesplan: Et fylkesdekkende prosjekt med egen prosjektleder tilknyttet Østfold Idrettskrets. Prosjektleder koordinerer og veileder forebyggende innsats og seniortrim i alle prosjektkommunene.

Samarbeidet skal få frem lokal skadestatistikk og faktagrunnlag for å øke seniorers livskvalitet ved økt forebygging.

I hver prosjektkommune: En egen arbeidsgruppe for partnerskap er etablert med ønskes etablert med en egen lokal plan for forebyggende aktiviteter etter prosjektets målsettinger.

Prosjekt Flere Freske Folk ønsker å få med flest mulig innbyggere over 60 år i fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Prosjektet vil fremme miljøer for egenmestring, bygge opp lokal tverrfaglig kompetanse og forebyggende aktiviteter.

Kommunene som er med i prosjektet: Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Rakkestad og Spydeberg.

Fylkesplanen i Østfold vil forebygge ulykker
Fylkesplanen for Østfold har vedtatt «temastrategiene»: Sunne, Levende og Trygge Østfold.

Ressursgruppa for forebygging av ulykker og skader og Østfoldnettverket av Trygge lokalsamfunn (Fredrikstad, Rakkestad og Spydeberg) har ønsket å fokusere på arbeidet for å forebygge fallskader blant eldre og styrke disses egen mestring. Østfold er pilotfylke for universell utforming. Dette innebærer at en ønsker at hele samfunnet skal være tilgjengelig for alle. Mulighet for lavterskeltilbud som seniortrim er også i denne sammenheng viktig.

Økonomi
Økonomisk støtte til prosjektet er gitt fra Kommunal og regionaldepartementet, Helsedirektoratet, Skadeforebyggende Forum og Østfold fylkes Økommune ved Østfoldhelsa. Prosjektets varighet er  perioden  2011-2014. Kommunene  forventes i tråd med samhandlingsreformens intensjoner å sette av ressurser til det lokale partnerskapsarbeidet i egen kommune.

 

Eksempler:

Lokale partnerskap for forebygging Oppstart av Flere Freske Folk 2011
  Seniorer møtte Østfold idrettskrets-Livsstil og skadeforebygging
  Idretten tar initiativ til stavganggrupper-Trim gir trivsel
  Prosjektoppgave ved masterstudie HIØ 2012– Lokalt partnerskap – org. grep/ledelse
  Hoftebrudd med mer i kommunene– kommunestatistikk
  Regional plan for Folkehelse Østfold 2012-FFF inn i lokalt planverk
Nye møteplasser i sentrum:  Stien for alle Rakkestad
  Bli kjent med FFF og Stien for alle i Rakkestad
  Stien for alle Sarpsborg
  Livskafe – gir lyst på livet- Møteplass med mening
  Livskafe:- Østfoldoversikt-Nasjonalt Kunnskapssenter
Kulturformidling og innovasjon på tvers av generasjoner Elever i elevbedriften Gledessprederne fra Haugeåsen ungdomsskole besøker Glemmen sykehjem i Fredrikstad
  Elever i elevbedriften, UngogTrygg, Rakkestad ungdomsskole underviser 1.klassinger i trafikksikkerhet
  Elevbedriften, Ung ogTrygg sin blogg
Informasjon og formidling om FFF FFF-Reportasje/Intervju TV8-Østfold-nyhetsoppslag nr 3
  Infobrosjyre-Flere Freske Folk           
  Fysisk aktivitet og deltakelse i foreningsliv-Innbyggerundersøkelse
  Prosjektinfo – Folkehelsekonferansen 2011
  Foredrag – Folkehelsekonferansen 2011
  FFF-Info -Lunsjseminar Fredrikstad
  Sunne kommuner: FFF eksempel i rapport
  Trygghet i hjemmet for eldre – Utdelingsbrosjyre fra dsb
FFF i Årsrapportering Østfoldhelsa – årsmelding 2011
Forebygging av fallskader DSB – Trygghet i hjemmet – brann og fall
Invitasjon til flere kommuner i FFF Interkommunalt foredrag FFF-fallforebygging og samfunnsregnskap
Samordnet bruk av virkemidler faglig og økonomisk mot FFF sine mål Utveksler erfaring med Latvia resultater av undersøkelse
  HEPROGRESS-FFF-utpekt til internasjonalt modellprosjekt
  Heprogress-FFF i aktivst samarbeid med Latvia
Lavterskeltilbud og integreasjon Bowls begeistrer-Kuler og kaffe i sentrum
  Bowls brer om seg
  Bowls brer om seg 2
  TV-reportasje: Bowls og Flere Freske Folk
  Informasjonsfilm om Bowls
  Bowlsopplæring i Råde
  Bowlsgrupper i Østfold – treningstid – sted – kontaktpersoner