Et løp mot fremtiden

Den nasjonale plan- og folkehelsekonferansen ?Et løp mot fremtiden? skal ta for seg spørsmålet om nye storregioner. Konklusjoner fra arbeidet skal innarbeides i en uttalelse til Stortinget.

pdf Last ned invitasjon til konferansen her

 

Det er Østfold fylkeskommune i samarbeid med Norsk
nettverk av helse- og miljøkommuner som har tatt initiativ til
prosessen. Sammen skal de sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe
frem en uttalelse vedrørende Stortingsmeldingen om forvaltningsreformen
som legges frem i desember.

Konferansen holdes i Fredrikstad fra 23. – 24. november.


Det ser ut som om det går mot nye og større regioner. Fylkene er i dag
koordinator for de regionale folkehelse-partnerskapene, så dette vil på
en eller annen måte påvirke det forebyggende og helsefremmende
arbeidet. Vi vil derfor forsøke å gjøre denne sannsynlige endringen til
noe positivt for folkehelsearbeidet, sier konstituert leder av
Folkehelseprogrammet i Østfold, Knut-Johan Rognlien.

Han påpeker at navnet på konferansen ikke er tilfeldig valgt.


Et hovedfokus ved konferansen er å se fremover tid. Vi forsøker nå å
forme utviklingen selv, men dette er ikke en jobb som noen kan gjøre
alene. Skal vi lykkes med å gi et konstruktivt bidrag til
forvaltningsreformen som Stortinget lytter til, er det viktig at vi har
hele folkehelsemiljøet med oss på laget, sier han.

Konferansedeltagerne
vil blant annet jobbe med innspill til hvilke folkehelseoppgaver de nye
regionene bør ta på seg. De vil også bli utfordret til å tenke gjennom
hvordan de regionale partnerskapene bør organiseres hvis storregioner
blir resultatet fra 2010. Innspill fra konferansedeltagerne vil bli
innarbeidet i uttalelsen. Den vil deretter bli sendt til alle landets
kommuner og fylkeskommuner, med en forespørsel om de vil stille seg bak
den.

Arbeidsgruppa vil være behørig representert på
konferansen, og den vil ha sitt første møte like etter at
stortingsmeldingen er lagt frem.

– Hensikten med konferansen er
å sette søkelyset på hvordan man kan utvikle et systematisk
folkehelsearbeid med forankring i samfunnsplanleggingen og
befolkningen, sier fylkesordfører i Østfold Arne Øren.

Det
nasjonale ?Helse i plan-prosjektet? vil bli viet oppmerksomhet i en
egen sesjon, men denne vil være vel så relevant for kommuner som ikke
deltar i prosjektet. Spørsmål som kommunehelseprofiler,
helsekonsekvensutredninger og sjekkliste for sosial ulikhet i helse
burde være aktuelt for alle kommuner som er opptatt av folkehelse og
planlegging.

– Det er med stor glede at vi inviterer til denne
konferansen. Østfold fylkeskommune har siden midten av 90-tallet vært
veldig opptatt av å stimulere til et systematisk folkehelsearbeid med
forankring i samfunnsplanleggingen, og denne samlingen markerer faktisk
at vårt folkehelsearbeid har et ti års jubileum, sier Øren.

I
denne perioden har Østfold samarbeidet tett med sine naboer i Västra
Götalandsregionen og også konferansen vil bære preg av nærheten til
Sverige. Folkehelsesjef Johan Jonsson i Västra Götalandsregionen vil
reflektere rundt hvordan sammenslåingen fra fire fylker til en svensk
storregion i 1999 påvirket deres folkehelsearbeid. Hensikten med
innlegget er å se om det finnes overføringsverdier til norske fylker
som også står foran en sannsynlig sammenslåing. Innlegget skal belyse
om Norge har noe å lære av de kloke valg og eventuelle feil som ble
gjort på svensk side.

Konferansen vil også sette søkelyset på
hvilke erfaringer som er gjort med de regionale
folkehelse-partnerskapene. Professor Roar Amdam ved Høgskulen i Volda
er en av Norges fremste eksperter på samfunnsplanlegging. Han har fulgt
folkehelsemiljøets satsning på partnerskap nøye og vil komme med
konkrete anbefalinger om hvordan disse kan videreutvikles.

 
Konferansen "Et løp mot fremtiden" arrangeres i
Østfold fra 23. – 24. november. Arrangører er Østfold fylkeskommune,
Fylkesmannen i Østfold, Helse- og omsorgsdepartementet,
Miljøverndepartementet, Sosial- og helsedirektoratet, KS, Norsk
nettverk av helse- og miljøkommuner, Folkehelseprogrammet i Østfold og
Forum for kommunale planleggere.