Departementet avslo søknad

Helse- og omsorgsdepartementet avslo søknaden om støtte til Inkluderende Østfold.

Det var Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa som søkte om 45 millioner kroner til arbeid for å redusere de sosiale ulikhetene i helse i fylket. Selv var aktører i Østfold innstilt på å gå inn med egenandeler som var mer enn dobbelt så store som søknadssummen.

Inkluderende Østfold hadde som formål å gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig ved å redusere sosiale ulikheter i helse. Det var tre hovedmål og syv delmål som ble fulgt opp av 30 delprosjekter

Hovedmålene var tredelt:

  1. Videreutvikle eksisterende og utvikle nye tiltak og modeller for å redusere sosiale ulikheter i helse lokalt og regionalt.
  2. Vise hvordan folkehelseloven kan følges opp i praksis gjennom å videreutvikle roller og tjenester lokalt og regionalt for å etterleve prinsippet om helse i alt vi gjør.
  3. Dokumentere virkningsfulle tiltak og modeller og formidle overføringsverdi til andre.

Arbeidet fortsetter
Partnerne som deltok i prosjektets forarbeider, er invitert til et nytt møte på nyåret for å drøfte hvordan arbeidet likevel kan fortsette.

Fylkeskommunen foreslår videre at følgende områder skal prioriteres i det videre arbeidet:

  1. Systematisering av arbeid med sosiale ulikheter i helse
  2. Innsats rettet mot arbeidslivet
  3. Prosjekt Grytidlig innsats
  4. Byutvikling for å redusere sosiale ulikheter i helse
  5. Ung frivillighet og demokratiutvikling
  6. Helsefremmende barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Det siste satsningsområdet følges opp i første omgang som et eget forprosjekt om helsefremmende barnehager og grunnskoler, med et oppstartsmøte den 15. januar på fylkeshuset i Sarpsborg.

For mer informasjon, les den politiske saken her.