500 000 til fysisk aktivitet

Frivillige organisasjoner kan søke Østfoldhelsa om 500 000 kroner til tiltak for å øke fysisk aktivitet i befolkningen. 


Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med Stortinget satt fysisk aktivitet på dagsorden. I 2004 ble det derfor etablert en tilskuddsordning rettet mot frivillige organisasjoner som jobbet med dette feltet. Fra 2005 fikk fylkene selv anledning til å fordele midlene gjennom de regionale folkehelse-partnerskapene. I 2006 var overføringen på 315 000, mens det i 2007 ble bevilget 500 000 kroner. Det samme beløpet skal tildeles i år.

Den endelige fordelingen vil bli bestemt av styret i Østfoldhelsa. Midlene må brukes opp i løpet av inneværende år.

Fra Sosial- og helsedirektoratet er det bestemt at midlene skal gå til å initiere eller videreutvikle samarbeid om lavterskelaktiviteter med frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. Målgruppen er de som er for lite fysisk aktive og de som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene. Det er et siktemål å stimulere utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud som ses i sammenheng med satsinger forankret i det kommunale plansystemet. Det er forutsatt at det normalt ikke skal gis tilskudd til anlegg og større anskaffelser av utstyr.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Østfoldhelsa, ved Trine Falstad (69 11 75 41 /
trifal@ostfold-f.kommune.no).