315 000 til fysisk aktivitet

Frivillige organisasjoner kan nå søke på 315 000 kroner til prosjekter rettet mot å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen.

pdf Retningslinjer kan lastes ned her

Helse-
og omsorgsdepartementet og Stortinget har satt fysisk aktivitet på
dagsorden og etablerte derfor i 2004 en tilskuddsordning rettet mot
frivillige organisasjoner som jobbet med dette feltet. Fra 2005 har
fylkene selv fått anledning til å fordele midlene gjennom de regionale
folkehelsepartnerskapene.

Da Folkehelseprogrammet lyste ut tilsvarende midler i fjor kom det inn søknader for over to millioner kroner.

Søknadsfristen
er 1. oktober 2006. Den endelige fordelingen vil bli bestemt av styret
i Folkehelseprogrammet i Østfold. Midlene må brukes opp i løpet av
inneværende år.

Fra
Sosial- og helsedirektoratet er det bestemt at prosjekter som har barn
og unge som målgruppe skal prioriteres. Det samme gjelder for tiltak
som innebærer lavterskelaktiviteter og som er rettet mot grupper som er
lite fysisk aktive.

Tiltak som sees i sammenheng med lokale
folkehelseplaner vil bli gitt prioritet. Det samme vil tiltak som er
rettet mot grupper som faller utenfor de ordinære aktivitets- og
idrettstilbudene. Det er også et vesentlig poeng at tiltakene det søkes
om må ha realistiske planer for hvordan arbeidet kan videreføres etter
prosjektets slutt.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Folkehelseprogrammet i Østfold, ved Trine Falstad (69 11 75 41)