13 prosjekter ønsker fylkeskommunale folkehelsemidler for 2013

Tilsammen 13 ulike prosjekter har kommunene søkt Østfold fylkeskommune om tilskudd for  2013. Det er i år bevilget 0,9 mill kr til folkehelsetiltak i kommunene i Østfold. Midlene gis gjennom folkehelsepartnerskapet Østfoldhelsa. Det kom inn søknader fra 10 kommuner.

Kriterier for tildeling av midler omfatter prosjekter for å styrke kunnskap og kompetanse innen folkehelsearbeidet og som bidrar til å utvikle helseoversikter, prosjekter som utjevner sosial ulikhet i helse, og prosjekter som gir varige endringer og / eller forbedringer i folkehelsearbeidet. I tillegg skal prosjekter ha overføringsverdi til andre. Søknadene for 2013 behandles av styret i Østfoldhelsa 31.5.2013, og av OKH-komiteen 4.6.2013.