WHO sitt internasjonale nettverk «Healthy Cities»

Østfold fylkeskommune har siden 2006 vært medlem i det europeiske WHO-nettverket, Healthy Cities.

Nettverket arbeider med felles tema og mål i faser på 4 år. Programmet avsluttet nylig sin femte fase (2009-2013). Østfold fylkeskommune har i denne perioden vært forpliktet til å arbeide helhetlig med folkehelse og reduksjon av sosial ulikhet i helse og med disse tre kjernetema: Omsorgsfulle og støttende miljøer, sunn livsstil og Sunt bymiljø og – design. Som en del av dette nettverket har Østfold fylkeskommune inngått et samarbeid med et verdensledende miljø på tematikken sosiale ulikheter i helse, University College London (The Institute of Health Equity).

Strategiske mål for fase 6, som varer fra 2014-2018, har følgende strategiske målsettinger:

 • Forbedre helsen for alle og redusere sosiale ulikheter i helse
 • Forbedre lederskap og jobbe for mer deltakerorientert styring av helsefeltet

Les mer om fase VI her

Omlag 100 byer og regioner er tatt direkte opp som medlemmer I Healthy Cities. I Norge deltar to organisasjoner, Sandnes kommune og Østfold fylkeskommune. Healthy Cities favner imidlertid gjennom sine 30 nasjonale nettverk, mer enn 1200 europeiske byer.

Det norske nettverket av “Healthy Cities”: Sunne kommuner

Sunne Kommuner er det norske, nasjonale nettverket innenfor den internasjonale paraplyen ”Healthy Cities”.

Nettverket vil i årene som kommer legge særlig vekt på medborgerskap, inkludering og samskaping i arbeidet med å redusere sosial ulikhet i helse.

Medlemsbyene er også knyttet sammen gjennom nasjonale nettverk, som gir politisk, strategisk og teknisk støtte til sine medlemmer. Disse representerer en nasjonal ressurs av erfaring og kompetanse i helseutvikling. De tilbyr en dynamisk plattform for erfaringsutveksling, samarbeid om folkehelsen og virksomhet for å fremme denne på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Sekretariatet er lokalisert hos Akershus fylkeskommune. Sekretariatet har en daglig leder og en rådgiver. Formålet med det norske nettverket er å bidra til nettverksorganisasjonenes arbeid med en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Les mer om Sunne kommuner her

WHO-nettverket, Regions for Health Network

Regions for Health Network ble etablert i 1992, men har de siste årene vært gjenstand for en revitalisering. En viktig del av arbeidsområdet handler nå om å omsette Europas helsestrategi «Health 2020» til praktisk handling. Denne har Norge undertegnet som et av 53 medlemsland. En vesentlig del av denne strategien handler om å redusere sosiale ulikheter i helse, samt å arbeide etter prinsippet om helse i alt vi gjør.

Regioner som deltar i nettverket er forventet å ha vilje og mulighet til å ta beslutninger på folkehelseområdet. De må ha avsatt ressurser til feltet, og vise en evne til å skape og utvikle partnerskap for folkehelsen og dele kunnskap og erfaringer med andre. De må også overvåke sin regions helsetilstand. Nettverket er praktisk innrettet og ønsker å forplikte medlemmene til å levere konkrete resultater som har overføringsverdi til andre europeiske regioner.

Et arbeidsprogram for de neste årene er under utvikling, og medlemmene er forpliktet til å engasjere seg I minst ett av innsatsområdene.

Styringsgruppen ledes av en av deltagerregionene.

Les mer om Regions for Health Network her.

Trygge lokalsamfunn

Det norske nettverket av trygge lokalsamfunn bygger på det internasjonale WHO-nettverket av ”Safe Communities”.Modellen er tatt i bruk i mer enn 25 land, og det er etablert regionale nettverk i alle verdensdeler.

Den norske modellen er utviklet for å tilpasse modellen vår virkelighet. Den tar utgangspunkt i norske rammevilkår og kommune-sykluser.

Modellen består av fire grunnprinsipper:

 • Tverrsektorielt samarbeid.
 • Kunnskapsbaserte tilnærminger
 • Medvirkning
 • Livsløpsperspektiv

Den rommer også åtte kriterier som fungerer som veiledning i hvordan å planlegge og gjennomføre skadeforebyggende arbeid. Hvert kriterium har underpunkter som til sammen gir retning for arbeidet. Disse er anbefalinger basert på forskning og kunnskap fra prosjekter.

Etablering

 • Kartlegging av risikofaktorer
 • Prioritering av innsatsområder
 • Forankring i planverk
Sertifisering
 • Organisering av videre arbeid
 • Medvirkning og informasjon
 • Iversetting
 • Evaluere og rapportere

Følgende kommuner i Østfold har enten fått, eller jobber for å få, status som trygt lokalsamfunn: Fredrikstad, Spydeberg, Rakkestad, Halden, Askim, Trøgstad, Hvaler og Råde. Østfold fylkeskommune deltar som observatør.