Satsingen Lokal samfunnsutvikling i kommunene 2010 – 2014 (LUK) var en oppfølging av «St. meld. nr. 25 (2008- 2009) Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken». Målet med LUK-satsingen var bedre kompetanse og kapasitet til kontinuerlig å drive utvi­klingsarbeid i kommunene.

Gjennom LUK-prosjektet var folkehelsearbeid et satsningsområde. Blant annet ble det lagt vekt på det gode sted å bo og innsats for å utvikle sosiale møteplas­ser. Prosjektet rettet oppmerksomhet rundt universell utforming av sentrumsnære stier. Det ble også arbeidet med å få frem mer informasjon om innbygger­nes egne synspunkter på sin helse og de nærmiljøer de lever i – knyttet til befolkningsundersøkelsen Østfold hel­seprofil 2011-2012.