Utdanningsnivået i Østfold er lavt målt opp mot andre fylker. Østfold er også under landssnittet for elever som fullfører videregående på normert tid og i.f.t. grunnskolepoeng ved inntak til videregående. Den viktigste faktoren for gjennomføring av v.g.s. er kunnskapsgrunnlaget elevene opparbeidet seg i grunnskolen.

Østfold-planen «Krafttak for læring 2012-2016» skal sikre langsiktighet og systematikk. Den er avgrenset til forhold som direkte berører kvalitetsutfordringer i den 13-årige grunnskoleopplæringen. Den skal supplere skolenes ordinære arbeid, særlig innen områdene læringsmiljø, læringsarbeid og læringsresultater. Organisasjons- og lederutvikling har vært, og er, viktige grep for å øke andelen som gjennomfører og består videregående. Det er fulgt opp gjennom et styringssystem, som bl.a. annet har avstedkommet resultatmål for fullført/bestått og bortvalg for hver videregående skole som skolelederne måles opp mot.

Det ser ut til at den helhetlige innsatsen i Østfold er i ferd med å betale seg tilbake ved at andelen som fullfører videregående opplæring er i ferd med å gå opp. Dette må riktignok vurderes over en noe lengre periode.

Gjennom Krafttak for læring har det vært arbeidet med to strategiske hovedområder:

  1. Kvalitetsutvikling i grunnskoleopplæringen – med særlig vekt på samarbeidet mellom kommunene og Østfold fylkeskommune. Østfold var eksempelvis det første fylket som implementerte Ny Giv i alle kommuner.
  2. Kvalitetsutvikling i videregående opplæring med særlig vekt på elevtjenesten, minoritetsspråklige, lærlinger og læreplasser, gode overganger, oppfølgingstjenesten, elever   og utvikling av skolens systemer og rutiner. Også videreutvikling av konseptet helsefremmende videregående skoler til å omfatte alle skolene blir en viktig del av arbeidet med å redusere bortvalg fra videregående opplæring. Det samme blir målrettet innsats mot minoritetsspråklige, eksempelvis videreutvikling av innføringsklasser for minoritetsspråklige, innføring av fadderordninger og forebygging av tvangsekteskap. Statistikk viser at det er flest elever fra denne gruppen som slutter i videregående opplæring i Østfold. Det vil i tillegg igangsettes tiltak for å sikre flest mulig lærlinger, lærlingeplasser, eksempelvis jobbsøkerkurs, bedre oppfølging av lærlinger i bedrifter, lokale pilotprosjekter, mer tilpasset bruk av lærekandidatordning, m.v.

Østfold har allerede gode resultater med bruk av sommerskole, og vil videreutvikle dette og i større grad forsøke ut ordninger med leksehjelp.

Gode/trygge overganger er viktig for gjennomføring av videregående opplæring, både fra ungdomsskole til videregående men også fra Vg2 til en læreplass. En rekke tiltak er allerede på plass. Eksempler på dette er innenfor elevtjenesten, som er en støttefunksjon for elevene og som er særs viktig for de som står i fare for å avbryte opplæringen, eller trenger annen ekstra oppfølging. Av konkrete grep kan nevnes partnerskap for karriereveiledning, der kommunene og fylkeskommunen samarbeider om gode rådgivningstjenester. Østfold er også eneste fylke med sosialfaglige rådgivere på alle videregående skoler. Prosjektet vil legge stor vekt på forskningsbasert evaluering og dokumentasjon av viktige sider ved skolenes arbeid for å øke gjennomføringsgraden på videregående skoler. Blant annet vil det vektlegges å synliggjøre suksesskriterier basert på tidligere og nye erfaringer og videreutviklingspotensial i samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene. Her vil f.eks. nybrottsarbeid sammen med Sarpsborg og erfaringer for å løse overgangsutfordringer ha interesse ut over fylkets grenser.

Blant viktige resultater foregående år kan følgende nevnes:

  • Partnerskap for karriereveiledning er godt forankret og videreføres gjennom planperioden.
  • Forum for både sosialpedagogiske rådgivere og spesialpedagogisk koordinatorer er etablert og i drift.
  • Sosialfaglige rådgivere er tilsatt på alle videregående skoler i fylket.
  • Arbeidet er godt i gang med å følge opp Fylkestingets vedtak om å utarbeide veiledende kvalitetskjennetegn for helsesøstertjenesten.
  • Det satses på å følge opp minoritetsspråklige. Malakoff er fokusskole i fylkeskommunen, og skal bistå de andre skolene med veiledning ved behov. Det skal igangsettes et pilotprosjekt hvor Vg1 kan tas over 2 år, samt forsøk med fadderordninger for minoritetsgrupper. Østfold fylkeskommune har også to minoritetsspråklige som i hovedsak skal arbeide for å forhindre tvangsekteskap.
  • FON-samarbeidet som startet i Nedre Glomma-regionen er blitt spredt til hele fylket, og det er etablert FON-samarbeid i alle regioner: «Fra praksisplass til læreplass»: Dette er et samarbeid mellom Inntak – og formidlingsseksjonen (F), OT (O) og Nav (N) som ble igangsatt i organiserte former høsten 2011.
  • Det er igangsatt en rekke prosjekter og tiltak for å sikre lærlingeplasser til flest mulig. Det jobbes også aktivt med Lærekandidatordningen / grunnkompetanse og oppfølging av lærekandidater.
  • For å øke gjennomføringsgraden holdes det sommerskole i august på fire videregående skoler i fylket for elever som har fått stryk i yrkesrettet matematikk eller naturfag, der de følger et intensivkurs på to uker med påfølgende eksamen. Tiltaket gir svært gode resultater. For elever som etter skolestart mener de har valgt feil utdanningsprogram, skal det være mulig å bytte til et annet utdanningsprogram hvis det er ledig kapasitet så langt det lar seg gjøre utover høsten. Leksehjelpordninger er igangsatt og det er et nært og godt samarbeid med Ungt Entreprenørskap på en rekke ulike tiltak.