Fylkeskommunen har tatt initiativ samarbeidsprosjektet «Introduksjon Frivillig» med Halden kommune. Her jobbes det for å videreutvikle introduksjonsprogrammet. Deltagerne skal i tillegg hospitere ett år i en lokal, frivillig organisasjon. Hensikten er øke deres demokratiforståelse og bygge sosiale nettverk, som blant annet skal lette gjøre det lettere å komme seg i jobb.

Introduksjonsprogrammet er et kvalifiseringsprogram for enkelte innvandrergrupper som vanligvis varer i inntil to år og hvor innholdet skal tilpasses den enkeltes behov. Det tar sikte på å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, og å forberede deltakerne på et aktivt arbeidsliv eller å motivere til utdanning. I tillegg skal programmet gi innsikt i norsk samfunnsliv. Det foregår på heltid.

Gjennom Introduksjon Frivillig skal deltagerne på introduksjonsprogrammet hospitere ett år i en egnet frivillig organisasjon. Fadder-organisasjonen skal da sikre at deltageren får erfaring ikke i bare i det å delta i ulike frivillige aktiviteter, men også være med på det arbeidet som gjøres av organisasjonenes styrende organer. I dette ligger f.eks. å være med på styremøter, i valgkomiteen, være med på å forberede årsmøte og lignende. Varigheten må minst være i ett år, slik at målgruppen får følge lagets års-syklus.

Prosjektet vil forhåpentligvis også øke den kulturell kompetansen i hele befolkningen.

Prosjektet er planlagt startet opp i september 2016 og vil bli avsluttet før sommeren 2018.