Folkehelseloven med tilhørende forskrift stiller krav til landets kommuner og fylkeskommuner om å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

En slik oversikt danner selve grunnlaget for et kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig folkehelsearbeid.

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av:

  • befolkningssammensetning
  • oppvekst- og levekårsforhold
  • fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
  • skader og ulykker
  • helserelatert atferd
  • helsetilstand

Oppgaven med å ha oversikt over folkehelsen (helsetilstand og påvirkningsfaktorer) innebærer følgende:

  1. å utarbeide et oversiktsdokument hvert fjerde år som grunnlag for kommunens planstrategi, kommuneplan og styring, og
  2. å ha løpende oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som grunnlag for kommunens ivaretakelse av helsehensyn i planlegging, tiltak, aktiviteter m.m.

Her finner du helseoversikten for Østfold.

Relevant lovverk:

Link til folkehelseloven (lovdata.no)

Link til forskrift om oversikt over folkehelsen (lovdata.no)

Link til Plan- og bygningsloven

Linker til nasjonale statistikkbanker:

Norgeshelsa statistikkbank (Folkehelseinstituttet). Norgeshelsa inneholder statistikk om helse, sykdom og risikofaktorer i den norske befolkningen, på lands- og fylkesnivå. Du kan lage egne tabeller, diagrammer og kart.

Lenke til Statistisk sentralbyrå (ssb.no) for temasider om Helsetilstand, Arbeid, Barn og unge, Befolkning og Spesialisthelsetjenesten.

Lenke til Statistisk sentralbyrås statistikkbank (ssb.no) Her kan du sette sammen din egen statistikk på kommune- og fylkesnivå.

Kommune-Stat-Rapporteringen (ssb.no) (KOSTRA) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. SSB publiserer nøkkeltall 15. juni hvert år.

Oversikt over sentrale helseregistre (helseregistre.no)