Prosjektet Helsefremmende skoler ble startet opp i janu­ar 2010 og ble avsluttet i 2014. Fire pilotskoler deltok i prosjektet; Borg, Kalnes, Malakoff og Mysen videregående skoler. Prosjektets hovedmål var «gjennom helhetlig og systema­tisk folkehelsearbeid på skolen å legge til rette for bedre forutsetninger for læring.» Prosjektet bygde på hypote­sen og definisjonen på god helse om at «god helse gir overskudd til å takle skolehverdagens utfordringer».

Prosjektet hadde fem fokusområder; fysisk aktivitet med særlig vekt på kroppsøvingsfaget, kosthold med særlig vekt på kantina, psykisk helse og trivsel med særlig vekt på ansvar for egen helse, forankring av arbeidet i sko­lenes styringsdokumenter og til sist erfaringsdeling og overføring av gode resultater.

Det er etablert et kriteriesett for hva Østfold fylkeskommune mener med helsefremmende videregående skoler, og som skolene kan arbeide for å imøtekomme. På denne bakgrunn kan de få status som en helsefremmende skole. Det er også opprettet et nettverk for helsefremmende videregående skoler i Østfold.