Tverrsektoriell folkehelsestrategi er utarbeidet for det interne folkehelsearbeidet i Østfold fylkeskommune. Formålet med strategien er å bidra til et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og legge grunnlag for at Østfold fylkeskommune skal framstå med et helhetlig sett med tjenester.

Folkehelsearbeid handler om samfunnsutvikling, og det har det fortrinn at det øker livskvaliteten, reduserer presset på offentlige tjenester, og styrker samfunnsøkonomien. En god samfunnsutvikling ivaretas gjennom å påvirke en rekke forhold i samfunnet som bolig, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljøer.

Fylkestinget har stilt krav om forventet effektivisering og smartere løsninger. Med den tverrsektorielle folkehelsestrategien legger vi et grunnlag for bedre samordning av folkehelsearbeid på tvers av sektorer og tjenesteområder. Ved å sette tverrfaglig samarbeid i system skal faren for dobbeltarbeid reduseres, samtidig som det legges til rette for bedre bruk av den kunnskap som er i organisasjonens ulike avdelinger. Strategien legger også grunnlag for å bedre samarbeidet i forhold til våre kommunene og øvrige samarbeidspartnere i regionen.

Les den tverrsektorielle strategien her.