Østfold_Frivilligsentral_logo

 

Østfolds frivilligsentraler

Bygdesentralen i Svinndal var det første prosjektet i folkehelsearbeidet i Østfold, og ble opprettet gjennom en nærmiljøsatsning på begynnelsen av 90-tallet. Siden den gang har Østfoldhelsa hatt et nært samarbeid med frivilligsentraler.

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen. Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og utvikles av de som er knyttet til sentralen. Frivilligsentralene formidler kontakt med tradisjonelle frivillige aktører og er kreative sentre for nye former for frivillighet. Mangfoldet av aktiviteter er stort og varierer ut i fra lokale forutsetninger og behov.

Sentralene skal initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med frivillige, lag/foreninger og det offentlige. De skal bevisst rekruttere grupper som i mindre grad deltar i frivillig virksomhet, nye grupper frivillige, og legge til rette for nye former for frivillig virksomhet. Samtidig skal sentralen være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet.

En stor utfordring for frivilligsentraler er å motivere og engasjere folk til dugnadsinnsats for å skape gode og levende lokalmiljø. I en travel hverdag skal folk prioritere sin fritid og frivilligheten kommer mer og mer i konkurranse med tilbud fra kommersielle krefter. For å få til dette kreves det en bevissthet rundt samarbeid og samhandling. Et hvert lokalsamfunn har mange lag og foreninger som arbeider ut fra sine mål og verdier, men de fleste har samme overordnede målsettingen om å skape gode samfunn hvor innbyggerne kan være aktive og ha innflytelse.

Mange Frivillighetssentraler forsøker her å se sin rolle som et koordinerende ledd mellom frivillige lag og organisasjoner og mellom det frivillige og det offentlige. En slik koordinerende rolle innebærer ikke at frivillighetssentralene skal overta ordinære administrative oppgaver for lag og foreninger, men ivareta rollen som pådriver og samarbeidspartner for lokalt frivillig engasjement og samspill mellom frivillig og offentlig virke. For eksempel kan frivillighetssentraler bistå med informasjon og kunnskap til frivillige lag. På denne måten kan frivillighetssentralene være med å bygge opp under de frivillige organisasjonene, og de frivillige kan bruke tiden sin til formålstjenlig frivillighet direkte rettet mot sitt interessefelt.

Les mer om frivilligsentralenes historie her