I dag er det omlag 300 frivillighetssentraler spredt over hele landet, eid av ulike lokale foreninger, andelslag, stiftelser og kommuner. Men de første sentralene så dagens lys allerede tidlig på 90-tallet. I 1990 arrangerte Sosialdepartementet en idédugnad der de frivillige organisasjonene på det sosiale og humanitære feltet ble invitert til å komme med ideer til hvordan frivillige organisasjoner kunne bidra til å løse framtidens omsorgsoppgaver. På seminaret ble ideen om frivillighetssentraler lansert. Stortinget bevilget 30 millioner kroner i 1991 for lokale forsøk og 95 frivillighetssentraler ble etablert. Navn-byttet til ”frivilligsentraler” kom først i 2009.

Forsøksprogrammet viste at frivillighetssentralene var et godt virkemiddel for å utløse frivillig innsats. Senere evalueringer viste dessuten at sentralene i løpet av de første ti årene av sitt virke også hadde lykkes med å rekruttere nye frivillige å være et verktøy for lokal frivillighet. Det fremkom at allerede tidlig på 2000-tallet, så hadde de fleste sentraler utviklet seg til møteplasser med en bredere nærmiljøorientering.

Kyststien er et populært turmål for Glommatraverne. For Anne Lise Andersen (til venstre) har de ukentlige turene bidratt til å få livet på rett spor. Også Ann Kristin Olausen er en flittig turgjenger. Foto: Hilde Hovland
Kyststien er et populært turmål for Glommatraverne. For Anne Lise Andersen (til venstre) har de ukentlige turene bidratt til å få livet på rett spor. Også Ann Kristin Olausen er en flittig turgjenger. Foto: Hilde Hovland
Flemming Brønnick er frivillig syklist og bruker to formiddager i uka på prosjektet. Foto: Anne Skauen
Flemming Brønnick er frivillig syklist og bruker to formiddager i uka på prosjektet. Foto: Anne Skauen

Fra starten av var det derimot sosiale tiltak i helse- og sosialsektorens virkefelt som var grunnpilaren i sentralenes arbeid. I siste del av 1990 årene skjedde det et skifte fra omsorgsorientering til en bredere nærmiljøorientering. Frivillighetssentralene har derfor hatt ulik aktivitetsprofil fra kommune til kommune, og fra tidsperiode til tidsperiode:

  • Hjelpesentralen som hadde en relativ smal orientering mot praktisk hjelp og sosiale tiltak. Sentralen var brukerorientert og hadde som hovedoppgave å koordinere hjelpetrengende og frivillige. Eksempler på hjelpetrengende brukergrupper var eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, rusmisbrukere og folk med psykiske problemer.
  • Møteplass-sentralen som var kjennetegnet av stor bredde i sosiale omsorgstiltak, så vel som i fritids- og nærmiljøaktiviteter. Den oppfattet seg selv som nettverksbyggende, et sted hvor folk kunne bli kjent gjennom egenaktivisering og hjelp til selvhjelp.
  • Nærmiljøsentralen ser sentralen som en driv­ kraft for å skape levende lokalmiljø, og retter inn­ satsen mot hele lokalbefolkningen. Denne sentra­ len skiller ikke mellom frivillig og bruker, men ser hele lokalbefolkningen som deltakere i prosjekter til lokalsamfunnets beste. Målsettingen er å skape levende lokalmiljøer og på den måten bedre folks livskvalitet. Det organiseres sosiale og kulturelle tiltak i tillegg til dugnader rettet mot det fysiske miljøet. Motivasjonen er deltakelse sammen med likesinnede for egen og andres trivsel.

De fleste frivilligsentraler i dag passer best med betegnelsen ”nærmiljøsentral”. At ansvaret underveis i denne marsjen har gått fra sosialdepartementet til kulturdepartementet, er også et vitnesbyrd om den endring i formål og innretning som sentralene har gjennomlevd.