Inspiria og Ungt Entreprenørskap (UE) har i Østfold hvert år 60.000 elevtreff, der barn og unge mottar kunnskap på pedagogisk spennende måter.

UE og Inspiria skal bruke så mange av disse møtene som mulig til holdningsskapende arbeid. De skal motivere barn og unge til å bli samfunnsansvarlige borgere som gjennom livsløpet tar ansvar for fellesskapet, gjennom deltagelse som frivillige (ledere/vanlig frivillige/ deltagere). Prosjektet tar utgangspunkt i regjeringens frivillighetspolitikk, samt intensjonene i folkehelseloven, og forsøker å utvikle metoder og kunnskap med overføringsverdi til andre.

Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper muligheter for felles opplevelser, vennskap, identitet, sosiale ferdigheter og sosialt nettverk. Frivilligheten er i en viktig posisjon for å fremme sosiale nettverk og bidra til gode oppvekstsvilkår og nærmiljøer der barn og unge får god ballast som varer livet ut og som motvirker ensomhet og mangel på sosial støtte. Mennesker som er aktive i frivillige organisasjoner har bedre helse og er mer tilfredse med livet.

Forprosjektet varte ut 2016, og intensjonen er å følge det opp med rekrutteringskampanjer fra 2017. Det er et samarbeid med Østfold fylkeskommune og Østfoldhelsa og er også støttet økonomisk av Fylkesmannen i Østfold og Helsedirektoratet.