Ukategorisert

Lettere å stumpe røyken sammen med andre

1. juni nærmer seg. Da trer den nye røykeloven i kraft som forbyr deg å røyke på serveringssteder over hele landet. Er du klar over at forskningen viser at det er lettere å slutte å røyke hvis du prøver sammen med andre? I ett år har Folkehelseprogrammet i Østfold og AOF arrangert røykesluttkurs i hele Østfold. Over 250 østfoldinger har så langt deltatt, og i disse dager starter vi opp nye kurs i hele fylket. Både bedrifter og enkeltpersoner kan melde seg på. Tilbudet har fått nasjonal oppmerksomhet fordi kursavgiften blir betalt tilbake til dem som fortsatt er røykfrie et halvt år etter kursets slutt. Dette har aldri før vært gjort i Norge. Hvorfor oppfordrer vi så folk til å bli med på røykesluttkursene? Forskningen viser at de som forsøker å stumpe røyken mangedobler sin sjanse til å lykkes hvis de prøver å slutte sammen med andre. Så langt har 40 prosent av dem som har deltatt på Folkehelseprogrammets opplegg fått tilbakebetalt kursavgiften, og det er vi godt fornøyde med. Hva er så bakgrunnen for at du som røyker vil ha større sannsynlighet for å klare å slutte hvis du blir med på et slikt kurs, fremfor om du forsøker på egen hånd?

Løsningen

Ved å være føre var kan vi sammen styrke helsa til Østfoldingene.

Helse er ikke synonymt med helsetjenester, behandling eller det å være frisk, det vil si uten sykdom. Helse er mye mer. Det omfatter også trivsel og velferd. Helse skapes av individet selv, i samvær og samspill mellom individer og ut i fra hvordan samfunnsforholdene tilrettelegges for at folk selv kan løse oppgaver og utfordringer. En mobilisering av ressurser i felleskap mellom befolkningen og offentlige myndigheter er det beste utgangspunkt for helsefremmende løsninger. Gjennom god samfunnsplanlegging kan vi sikre at folk gis mulighet til å ta sunne valg. Det vil også kunne bidra til at innbyggerne våre har opparbeidet seg ressurser som gjør de i stand til å møte de utfordringer som vi alle møter i hverdagen.

Tilnærmingen

Potensialet kan ikke realiseres av helsesektoren alene.

Legene bygger ikke gang- og sykkelveier. Sykepleierne jobber ikke for å få barn til å bevege seg mer. Omsorgsarbeiderne lærer ikke barn å lese.

Virkemidlene for at befolkningen skal unngå skader, sykdommer og lidelser ligger med andre ord utenfor helsetjenestene. Det er derfor viktig å få til et samarbeid mellom alle som har et ansvar for å påvirke folkehelsen. Problemene må løses gjennom langsiktig og systematisk innsats. Her må både sivilsamfunn, kommuner og aktører på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå samarbeide.??

Østfoldhelsa arbeider på alle disse nivåene.??

Gjennom fem fylkesplanperioder har vi hatt et langsiktig perspektiv på vårt helsefremmende og forebyggende arbeid. Arbeidet begynte tidlig på 90-tallet, og i 2002 dannet fylkeskommunen sammen med ni kommuner partnerskapet «Folkehelseprogrammet». Det endret I 2006 navn til Østfoldhelsa, og favner nå alle kommunene i fylket. Også frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, Høgskolen I Østfold og Sykehuset Østfold HF er med.

Sammen forsøker vi å realisere det store og uforløste helsepotensialet i fylket vårt. Ikke på siden av helsetjenestene, men sammen med dem. Helsetjenestene er en viktig aktør også i folkehelsearbeidet. Ikke minst besitter de en viktig helsekompetanse som bør formidles til andre samfunnsområder som sitter på sentrale virkemidler. For ingen klarer å gjøre folkehelsearbeidet alene. Samarbeid er nøkkelen til suksess.

Utfordringen

Østfold har et uforløst potensial i å styrke innbyggernes helse

Østfold står som resten av Norge overfor en aldrende befolkning og livsstilsutfordringer i alle aldersgrupper. Også på flere statistikker som omfatter skader og ulykker kommer Østfold dårligere ut når vi sammenligner med andre fylker.

Hvis vi derimot sammenligner med andre deler av verden, vil de aller fleste misunne oss den helsetilstanden vi har i fylket vårt. Befolkningsundersøkelsen “Østfold Helseprofil 2011-2012” viser da også at østfoldingen rapporterer om god eller svært god helse:

  Gjennomsnitt Høyere universitets-utdanning Grunnskole som høyeste fullførte utdanning Yrkesaktive

Arbeidsledig/ trygdet/ sosialhjelpsmottager

Østfold 73,4 86,2 59,3 83,4 36,1

Omlag 45.000 Østfoldinger ble spurt, 38,3 % svarte

Problemet er at den er svært ujevnt fordelt. Også en rekke andre undersøkelser synliggjør de sosiale ulikhetene i helse i fylket vårt. Dette kan karakteriseres som det største folkehelseproblemet i fylket.

Det store og uforløste potensialet i folkehelsearbeidet, handler særlig om å løfte de befolkningsgruppene som henger etter. Dette er forårsaket av en rekke sammensatte forklaringer. I bunn og grunn handler det om at vi har organisert samfunnet vårt på en måte som slår urettferdig ut for store grupper av mennesker.

 

Inkluderende Østfold – bedre levekår for alle

Bakgrunn for - og sammendrag av prosjektet

Demografiske endringer, livsstilssykdommer og sosiale ulikheter i helse er med pa? a? øke presset pa? helse- og velferdssystemene i framtiden. Dette er utfordrende for samfunnets bærekraft. Det gjøres mange lokale/regionale folkehelsetiltak i denne sammenheng. Vi ser tre utfordringer:

 1. Arbeidet er ikke samordnet godt nok, hverken internt i kommuner/fylkeskommuner eller mellom viktige folkehelseaktører i fylket.

 2. Kompetanse og kunnskap som bygges opp forblir i kommunene/fylkeskommunene, og erfaringer hverken overføres til andre kommuner eller aggregeres til nasjonalt niva?.

 3. Det gjøres en rekke initiativ hvor man hverken forsøker a? dokumentere virkninger eller finne indikasjoner pa? om tiltaket gir effekt. Evalueringer mangler.

Sammenlignet med andre fylker i Norge har Østfold fylke stor sosial ulikhet i helse, og statlige krav om a? redusere slike forskjeller øker. Prosjektet bygger pa? to hypoteser:

 1. For a? lykkes, ma? virkemidler og strategier pa? nasjonalt, regionalt og lokalt niva? sees bedre i sammenheng.

 2. Det finnes en kraft og kreativitet lokalt /regionalt - som bør utløses for at nasjonale ma?lsettinger skal na?s.

Folkehelselovens omfattende forventninger oppleves som utfordrende a? etterleve. Prinsippet om «helse i alt vi gjør» er komplekst og fordrer god ledelse og hensiktsmessig organisering. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har behov for mer hjelp. Prosjektet vil utvikle lokale modeller som illustrerer ma?ter folkehelseloven kan følges opp pa? i praksis. Prosjektet skal ogsa? vise potensialet i fylkeskommunens nye lovpa?lagte rolle som regional samordner og pa?driver i folkehelsearbeidet, og utvikle en forskningsbasert modell som viser hvordan arbeid med sosiale ulikheter i helse kan organiseres regionalt. I tillegg skal prosjektet imøtekomme ra?d og forventninger fra WHO, og arbeide for a? følge opp deres nye europeiske strategi «Health 2020»1. Dette sees i sammenheng med det Europeiske partnerskapet, ledet av University College London og WHO, der Østfold deltar som eneste norske fylke. Intensjonen er a? fa? frem en økt forsta?else av hvilken innsats som ma? til for a? kunne utgjøre en forskjell lokalt og regionalt i arbeidet for a? redusere sosiale helseforskjeller. Prosjektet skal intensivere og sikre bedre kvalitet pa? innsatsen for a? redusere sosiale ulikheter i helse i Østfold.

Prosjektet bygger pa? tre pilarer; lokal og regional innovasjon, kunnskapsutvikling (kompetanseoppbygging og forskningsbasert evaluering av tiltak og modeller) og oppfølging av folkehelselovens intensjoner.

Ma?lsettinger og deltagere

Prosjektets forma?l: Gjøre Østfoldsamfunnet mer bærekraftig ved a? redusere sosiale ulikheter i helse Prosjektets hovedma?l (HM):

 1. Videreutvikle eksisterende og utvikle nye tiltak og modeller for a? redusere sosiale ulikheter i helse lokalt og regionalt.

 2. Vise hvordan folkehelseloven kan følges opp i praksis gjennom a? videreutvikle roller og tjenester lokalt og regionalt for a? etterleve prinsippet om helse i alt vi gjør.

 3. Dokumentere virkningsfulle tiltak og modeller og formidle overføringsverdi til andre.

Prosjektets delma?l (DM)

 1. Mobilisere viktige lokale og regionale aktører til samordnet og intensivert innsats for a? redusere sosiale ulikheter i helse.

 2. Bygge opp kompetanse blant partnerne om sosiale ulikheter i helse, og utvikle forsta?else om problematikken og viktige verdier ogsa? i andre deler av samfunnet.

 3. Følge opp folkehelselovens tiltaksplikt pa? en ma?te som bidrar til a? redusere sosiale ulikheter i helse.

 4. Utvikle lokale og regionale modeller for a? realisere intensjonene i folkehelseforskriften.

 5. Utvikle kunnskap om hva som skal til for a? lykkes med a? redusere sosiale helseforskjeller lokalt og regionalt i Østfold.

 6. Utvikle kunnskap om hvordan aktører pa? ulike niva?er og i forskjellige roller kan og bør øve innflytelse for a? øke intensiteten og kvaliteten pa? arbeidet for a? redusere sosiale helseforskjeller.

 7. Vise hvordan internasjonale og nasjonale krav, ra?d, strategier, virkemidler og forventninger kan operasjonaliseres og samordnes pa? regionalt og lokalt niva?.

Deltagere og forskningsansvarlig: Østfold fylkeskommune, Moss kommune, NAV Østfold, Fagforbundet, Ungt Entreprenørskap, INSPIRIA science center, HOME-Start Familiekontakten, Landsgruppen av helsesøstre i Østfold, Østfoldhelsa, LO Østfold og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad (med forbehold om politisk samtykke).

Det er innga?tt en egen intensjonsavtale med Høgskolen i Østfold om at de blir forskningsansvarlige og ga?r inn med en egenandel i prosjektet pa? 6 millioner kroner. De skal utarbeide et helhetlig evalueringskonsept for prosjektet og sikre høy forskningsmessig kvalitet pa? arbeidet. Videre skal de bidra med kompetanseoppbygging og arbeide for at prosjektresultatene formidles pa? hensiktsmessige ma?ter.

 

Inkluderende Østfold - bedre levevilkår for alle Prosjektbeskrivelse med søknad
Samarbeid skal bedre levevilkårene Webartikkel med styreleder Inger-Christin Torp
   

 

Om oss partnere

Østfoldhelsa er et partnerskap som skal oppfylle folkehelsemålsettingene i fylkesplanen for Østfold. Foruten Østfold fylkeskommune, består partnerskapet av kommunene Våler, Sarpsborg, Spydeberg, Rakkestad, Aremark, Fredrikstad, Marker, Rømskog, Trøgstad, Halden, Moss, Eidsberg, Askim, Skiptvet, Rygge, Råde, Hobøl og Hvaler. Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfold Idrettskrets og Frivilligsentralene i Østfold er med i partnerskapet.

Kommunene er selv ansvarlige for å gjennomføre folkehelsearbeidet. Et sekretariat fra fylkeskommunen vil koordinere satsningen og bistå med rådgivning og gjennomføring av fellestiltak. Kommunene har forpliktet seg til å vektlegge folkehelsearbeidet i kommunale planer, og de må samtidig sette av ansatte til å arbeide med dette.

Østfoldhelsas styre består av 4 kommunalt valgte politikere utpekt av ordførerkollegiet i Østfold og 3 fylkespolitikere.

 

Partnere:

  Kommune Innbyggere
img4035f57f8eb30.gif

Askim kommune
Tove Kolstad Skadsheim, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 91 00
tove.skadsheim@askim.kommune.no

14 703
img4035f57073d93.gif

Aremark kommune
Mary Anne Gløboden,folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 19 96 00
Mary.Anne.Globoden@aremark.kommune.no

1 420
img4035f58f6a140.gif

Eidsberg kommune
Ellen Byng Strøm Tlf.: 69 70 20 00 Ellen.Byng.Strom@eidsberg.kommune.no
 

10 701
img4035f5a1c46ac.gif Fredrikstad kommune
Bent Olav Olsen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 30 60 00
beoo@fredrikstad.kommune.no
72 760
img425bb8ce7f655.jpg

 

Halden kommune
Gun Kleve, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 17 45 00
gun.kleve@halden.kommune.no

28 389
img4035f5b5f2cc0.gif

Hobøl kommune
Anne Lise Ringerike, folkehelsekoordinator
Tlf.:69 92 44 00
anne-lise.ringerike@hobol.kommune.no

4 661
img425bb89e2d5fe.jpg Marker kommune
Bjørg Olsson, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 81 05 00
bjorg.olsson@marker.kommune.no
3 455
img425bb88f2677e.jpg

Moss kommune
Agnethe Weisæth Agnethe.Weisaeth@moss.kommune.no
Tlf.: 69 24 80 00
 

29 588
img4035f5d981df3.gif

Rakkestad kommune
Astrid Rutherford astrid.rutherford@rakkestad.kommune.no
Tlf.: 69 22 55 00

7 496
img425bb7ea24242.jpg

Rømskog kommune
Åshild Ringsbu, folkehelsekoordinator
Tlf.: 92 49 14 64

ashild.ringsbu@romskog.kommune.no

 

671
Rygge

Rygge kommune
Trude Vold
Tlf.:69 29 50 00
trude.vold@rygge.kommune.no

 

14417

Råde kommune
Bente Rostad Hansen
Tlf.: 69 29 50 00/ 98240162
benter.hansen@rade.kommune.no'

6 946
img4035f60f92f7f.gif Sarpsborg kommune
Marit Pedersen, folkehelsekoordinator
Tlf.: 481 79 801
marit.pedersen@sarpsborg.com
51 723
Image Skiptvet kommune
Per-Morten Bergseth, folkehelsekoordinator, Tlf.: 69 80 60 32/ Mob.tlf.415 73 467
per-morten.bergseth@skiptvet.kommune.no

3492

img4035f61e844fe.gif Spydeberg kommune
Sigmund Lereim, folkehelsekoordinator
Tlf.: 69 83 35 00 sigmund.lereim@spydeberg.kommune.no
5 148
img425bb7d096e47.jpg

Trøgstad kommune
Else Berit Baccouche
Tlf.: 69 6816 00
else.baccouche@trogstad.kommune.no

5 047
img4035f62dbeaf2.gif

Våler kommune

Heidi Bye

Tlf.: 69 28 91 00
heidi.bye@valer-of.kommune.no

4 437

alt

Hvaler kommune Paul Henriksen, folkehelsekoordinator Tlf 41463771 pauhen@hvaler.kommune.no

4316  
idrett-444265-v1-ik_logo

Østfold Idrettskrets
Toril A. Johansen
Tlf.: 69 35 49 04/ Mob.tlf.419 00 101 toril.johansen@idrettsforbundet.no

 
img425bb8b61333a.jpg

Høgskolen i Østfold
Vigdis Abrahamsen Grøndahl, prorektor
Tlf: 69 30 30 38
vigdis.a.grondahl@hiof.no

 

 
sologo

Sykehuset Østfold
Inger-Tove Jentoft, seksjonsleder
Tlf.: 69 86 00 00/Mob.tlf. 95868494
inger-tove.jentoft@so-hf.no

 

 
Frivilligsentraler i Østfold

Frivilligsentralene i Østfold representant:

Fredrikstad Vest Frivilligsentral
Daglig leder Hanne Kristensen Aarebrot
Tlf.:41593890

post@fredrikstadvest.frivilligsentral.no

 

 
     
     
img4035f5ca7d004.gif

Østfold fylkeskommune
Knut-Johan Rognlien. folkehelsesjef Østfoldhelsa, Østfold Fylkeskommune

Tlf +47 954 53 497 og 69 11 73 21
knurog@ostfoldfk.no

 

 

 

 

Styret i Østfoldhelsa (2012-2015)

Styret i Østfoldhelsa:  

Sakshefter og Protokoller 2010 - 2012

Møter, sakshefter og protokoller fra 2013 -

 

Inger Christin Torp (Leder) ( AP)
May Elisabeth Hansen (Medlem) (SV)
Håvard Wennevold Osflaten (Medlem) (Hobøl kommune)
Ellen Solbrække (Medlem) (Rakkestad kommune)
Jon-Ivar Nygård (Medlem) (Fredrikstad kommune)
Monica Carmen Gåsvatn (Medlem) (FrP)
Reidar Kaabbel (Medlem) (Våler kommune)
Sindre Westerlund Mork (Varamedlem) (H,FrP,V
Renè Rafshol (Varamedlem) (Råde kommune)
Gretha Thuen (Varamedlem) (H,FrP,V)