Planer

Planer, mål og strategier

Regionalt planverk er førende for all kommual planlegging Regional plan for Østfold, Østfold mot 2050 og alle fylkesdelplaner og regionale planer er i henhold til plan og bygningsloven førende for fylkeskommunen,